Menu

Výskumníci Pustého hradu


P. Kuka, G. Balaša, Ľ. Leustách, G. Thomka, D. Menclová, V. Hanuliak, J. Beljak


PhDr. Václav Hanuliak

Václav Hanuliak

PhDr. Václav Hanuliak sa narodil 1. decembra 1947 v Jánošíkovej (dnes Dunajská Lužná, okr. Senec), kde vychodil základnú školu a potom maturoval na SVŠ v neďalekom Šamoríne (1966). Archeológiu absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (v r. 1973), kde neskôr obhájil svoju rigoróznu prácu zameranú na sídliskový obraz Liptova, za ktorú mu bol v roku 1980 udelený titul „PhDr.“ V regióne Liptova realizoval viaceré záchranné, predstihové, ale aj systematické výskumy (v r. 1975 – 1982 komitátny hrad Liptov). Úzko spolupracoval s Dr. K. Pietom, a to hlavne pri odkrývaní stredovekého hrádku na Havránku v Liptovskej Mare. V rokoch 1984 až 2001 bol Václav Hanuliak pracovníkom Pamiatkového ústavu, strediska v Banskej Bystrici. Každoročne vykonával terénne výskumy, a to predovšetkým hradných areálov (Vígľaš, Slovenská Lupča, Čabraď).
V r. 1992 začal výskum Pustého hradu nad Zvolenom, ktorý vedie dodnes. Z výskumov sakrálnych objektov treba spomenúť kláštor minoritov v Slovenskej Ľupči, objekty v Banskej Bystrici, Kostol sv. Michala v Dvorníkoch, Kostol sv. Petra v Krupine. Od roku 2001 pôsobil na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Pod jeho vedením prebiehala adekvátna pamiatková úprava odkrytých zvyškov architektúr a celková prezentácia hradného areálu. Od roku 2006 realizuje výskumy pre spoločnosť Terra antiqua so sídlom v Rimavskej Sobote. Tu treba spomenúť výskum v okolí farského Kostola sv. Alžbety vo Zvolene a kostola vo Veľkej Čalomiji.
Zomrel 23.4.2009 v Banskej Bystrici.

POUŽITÁ LITERATÚRA: Slivka, M: Životné jubileum PhDr. Václava Hanuliaka. INFORMÁTOR SAS, XIX/2008/1, NITRA, s. 18.PhDr. Ján Beljak ,PhD.

Ján Beljak VZDELANIE:
• 1998-2003 Trnavská univerzita v Trnave. Klasická archeológia, história. Diplomová práca obhájená 05.06.2003. Špecializácia: Klasická archeológia.
• 2001-2004 Uniwersytet Jagiellonski v Krakove (Polsko). Archeológia Polska a všeobecná archeológia. Diplomová práca obhájená 05.10.2004. Špecializácia: Barbarikum v dobe rímskej.
• 2003-2007 Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied – Protohistorické oddelenie: program Ph.D. (interný doktorand). Téma: Východná enkláva Kvádov.

ZÍSKANIE VYŠŠEJ VEDECKEJ HODNOSTI:
• PhDr. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. 16. 1. 2009
• PhD. Univerzita Komenského v Bratislave. 26. 2. 2009

VYZNAMENANIA, OCENENIA A CENY
• 2012 Cena prezidenta Slovenskej republiky. Za výskum vývoja osídlenia na strednom Slovensku s dôrazom na dobu rímsku.
• 2012 Ocenenie SAV za 1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV.
• 2012 Ďakovný list Primátora Mesta Zvolen kolektívu archeologického výskumu za rozvoj Národnej kultúrnej pamiatky Pustý hrad pri príležitosti XX. ročníka Výstupu na Pustý hrad.
• 2011 Ďakovný list Obce Kubáňovo za uskutočnenie geofyzikálneho merania a zmapovania lokality zaniknutého kostola sv. Andreja-Svorada a Beňadika v Kubáňove.

ŠPECIALIZÁCIA/ZAMERANIE (STRUČNÝ ODBORNÝ PROFIL):
• osídlenie v dobe rímskej v predpolí severopanónskeho limitu;
• Germáni v stredoeurópskom barbariku v dobe rímskej a počiatkom obdobia sťahovania národov;
• kultúrny obraz v stredoeurópskom barbariku v dobe rímskej a počiatkom obdobia sťahovania národov;
• vývoj osídlenia v južnej časti stredného Slovenska.
• systematický výskum archeologickej lokality (hrad a hradisko) Pustý hrad vo Zvolene
• stredoveké hrady
• manažment archeologického dedičstva na Slovensku

ZAMESTNANIE:
• Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied; Vedecký pracovník, Oddelenie terénneho výskumu, Pracovisko Zvolen; Štúrova 2, SK 960 53 Zvolen.
• Od 1. 2. 2012 vedúci výskumného pracoviska Archeologického ústavu SAV vo Zvolene.

ČLENSTVO A FUNKCIE V DOMÁCICH ORGÁNOCH
• Od 1. 1. 2013 člen Subkomisie odborno-metodickej komisie pre archeológiu pri PÚ SR.
• Od 1. 2. 2012 člen Archeologickej rady, ktorá je odborným, poradným a koordinačným orgánom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre archeologické výskumy, archeologické nálezy a archeologické náleziská.
• Od januára 2011 Člen Komisie výstavby a územného rozvoja MsZ vo Zvolene.
• Člen redakčnej rady internetového časopis „Aktuálny archeologický výskum na Slovensku“ (Current Archaeological Research in Slovakia - CARiS).

ČLENSTVO A FUNKCIE V MEDZINÁRODNÝCH ORGÁNOCH
• EAA and EAC Working Group on farming, forestry and rural land management (funkcia: člen)
• European Association of Archaeology (funkcia: člen)
• Theoretical Archaeology Group (TAG) USA (funkcia: člen)

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:
anglický jazyk – aktívne, poľský jazyk – aktívne

ZAHRANIČNÉ ŠTIPENDIÁ A ŠTUDIJNÉ POBYTY:
• 2001-2004 Jagelovská univerzita v Krakove (Poľsko).
• V rámci medziakademickej výmeny SAV v rokoch 2004-2012 viaceré pobyty v Poľsku a Maďarsku (Krakov, Budapešť).

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (výber): http://www.janbeljak.sk/publikacie.htm

NAJDÔLEŽITEJŠIE REALIZOVANÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY (výber): http://www.janbeljak.sk/vyskumy.htm

PROJEKTY: http://www.janbeljak.sk/projekty.htmMenu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com