Menu

jún 2020
júl 2020
august 2020


PRVÝ MESIAC VÝSKUMU A OBNOVY PUSTÉHO HRADU


Dnes sme uzavreli prvý mesiac 29. sezóny prác na Pustom hrade. Celú sezónu sa sústredíme na Horný hrad. Počas mesiaca sme pripravili vežu komitátneho hradu na obnovu. Veža bola pôvodným sídlom zvolenského župana. Vyčistili sme od zásypu korunu jej staršej etapy z 12. storočia. Práve táto časť vykazovala najväčšie statické poruchy. Pripravili sme tiež kameň pre murovanie, pomohli s rozoberaním narušených múrov z obnovy cementovou maltou z 90. rokov a teším sa, že aktuálne je severná interiérová stena veže už takmer obnovená vápenatou maltou a postupne sa premurujú aj jej ďalšie steny a naplno sa vymuruje jej koruna. Pred začiatkom murovania bola odkrytá architektúra dôkladne zdokumentovaná 3D skenerom a fotogrametriou Ferdinandom Ornthom. V rámci mesiaca sa podarilo zdokumentovať aj vežu vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Aj táto veža vykazuje statické poruchy a pripravujeme projektovú dokumentáciu pre jej budúcoročnú obnovu.
Začali sme aj archeologický výskum pri východnej stene veže komitátneho hradu (sonda 1/2020) a pri jej západnej stene (sondy 2A a 2B/2020). Po stiahnutí prvej 30 cm vrstvy sme ich zdokumentovali 3D skenerom a fotogrametriou a aktuálne dokončujeme znižovanie druhej vrstvy (30-50 cm) v ktorej sme objavili kamennú konzolu, keramické fragmenty z vrcholného stredoveku, hroty šípov, železnú pracku a zvieracie kosti. Pri západnej stene veže je v úzkom páse zachytená maltová podlaha.
Naši pracovníci v rámci projektu, ktorý zapája nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva v rámci spoločného projektu Ministerstva kultúry SR a ÚPSVaR, tiež pomohli mestským lesníkom s pokosením Pustého hradu a jeho návštevníci tak majú možnosť vychutnať si prehliadku tohto unikátneho hradného areálu v pekne upravenom prostredí.
Od 20. júla začneme realizovať aj letnú školu archeológie Katedry archeológie UKF v Nitre a Archeologického ústavu SAV v Nitre. Denne bude na Pustom hrade až do konca augusta pracovať takmer 50 ľudí. Postupne začneme realizovať aj sondy pri západnej stene veže č. 2 (sonda 3/2020), na nádvorí pri veži východnej línii opevnenia Horného hradu (sonda 4/2020) a rovnako v jej interiéri (sonda 5/2020). Verím, že nás potešia zaujímavými archeologickými nálezmi. Potešíme sa, keď nás počas archeologického výskumu na Pustom hrade navštívite a radi vás oboznámime jeho bohatou históriou a ukážeme najkrajšie nálezy.


(späť na začiatok)


MESIAC JÚL NA PUSTOM HRADE


Počas júla pokračovala 29. sezóna výskumy a obnovy Pustého hradu. Dokončili sme výskum v sondách 1 a 2/2020 pri veži komitátneho hradu. V spodnej časti sondy 2/2020 sme našli denár kráľovnej Márie a na kamennom dne celú zásobnicu z doby bronzovej. Pokračovala aj obnova samotnej veže a postupne sa opravujú interiérové steny jej staršej etapy z druhej polovice 12. storočia. Začali sme aj výskum pri západnej stene veže č. 2 na Hornom Pustom hrade, kde sme našli zaujímavé architektonické články. Najbohatšia na nálezy je sonda 4/2020, ktorá je umiestnená na vrcholovej plošine Horného hradu pri jeho východnej línii opevnenia. Našli sa v nej mince z druhej polovice 13. storočia, hracia kocka, hroty šípov, pracky a ozdobné kovania. V severnej časti tejto sondy sme našli kamennú podlahu po zrubovom objekte z 13. storočia. Po 23. rokoch sme sa s výskumom vrátili aj do veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu, kde ostal nepreskúmaný kontrolný blok. Okrem mince Bela IV: sa v nej našli veľmi pekné výrobky z kosti a parohoviny a aj uhlíky, ktoré nám pomôžu so spresnením datovania jej vzniku. Nálezové situácie priebežne dokumentujeme kresbovo, fotograficky, fotogrametricky, 3D skenom (Ferdinand Ornth) a GPS. Výskum a obnova Pustého hradu prebieha s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja, MK SR, ÚPSVaR. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre a aktuálne prebieha aj tradičná Letná škola archeológie, ktorej sa zúčastňuje viac ako 20. študentov a spolu s našimi 20. pracovníkmi v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a murármi tak aktuálne pracuje na Pustom hrade viac ako 50 ľudí denne.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronska hradna cesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


MESIAC AUGUST NA PUSTOM HRADE


Počas augusta sa na Pustom hrade pokračovalo s archeologickým výskumom i obnovou veže komitátneho hradu. Okrem našich pracovníkov v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva MK SR a ÚPSVaR sa na výskume zúčastnili aj desiatky študentov v rámci letnej školy archeológie, ktorú podporilo Mesto Zvolen a Banskobystrický samosprávny kraj a organizuje ju Katedra archeológie UKF v Nitre a Archeologický ústav SAV.
Dokončili sme sondu 1/2020, ktorá overila spôsob založenia opláštenia východnej steny veže komitátneho hradu a umožnila statické zabezpečenie od jej základov. V sonde boli okrem samotného muriva veže čitateľné dve základné stratigrafické jednotky: suťový zásyp zo stien veže a pod ním sa nachádzajúca tmavohnedá kultúrna vrstva s min. množstvom archeologických nálezov pochádzajúcich predovšetkým z obdobia vrcholného stredoveku.
Sonda 2/2020 pri západnej stene veže komitátneho hradu zdokumentovala maltovú podlahu, ktorá sa našla už v roku 2019 v sonde 2D pri JZ nároží veže. V sonde 2A/2020 sa dobre rysovala sonda 5/1996 – predovšetkým v jej západnom a severnom profile. Našli sa tu dva architektonické články (konzola) a stratigrafiu tvorili tri základné vrstvy: suťový zásyp, červenkavá štrková vyrovnávka zo stredoveku a pod ňou tmavohnedá kultúrna vrstva, v ktorej hornej časti boli nálezy z vrcholného stredoveku (vrátane mince Márie z Anjuou) a v spodnej nálezy z neskorej doby bronzovej. Rovnaká situácia bola v sonde 2B/2020 s tou výnimkou, že nebola narušená sondou 5/1996 čo sa odzrkadlilo vo väčšom množstve archeologických nálezov. Najpočetnejšie boli v jej juhozápadnom rohu, kde sme objavili súbor keramických nádob z neskorej doby bronzovej, ktoré boli uložené v najnižšej časti sondy a priamo na kamennom brale.
Dokončili sme aj sondu 3/2020 pri západnej stene veže č. 2 Horného hradu. V sonde sme najprv odkryli suťový zásyp pri jej západnej stene pod ktorým sa nachádzala tenká kultúrna vrstva s minimom archeologických nálezov. Veža bola postavená priamo na kamenné bralo a mala rozšírený podzáklad (vysoký 30 cm a široký 18 cm). Nadzemné murivo veže odkryté sondou malo vytvorenú „omietku“ z vytečenej malty). Na strmom svahu pod vežou v strednej časti sondy bol pod vrstvou humusu zdokumentovaný štrkový násyp a pod ním sa nachádzalo „kaskádovité“ kamenné podložie. V dolnej – západnej časti sa nachádzala terénna nerovnosť o ktorej sme predpokladali, že je zvyškom po ceste z obdobia stredoveku. Ukázalo sa však, že ide o terénnu vlnu z mladšej resp. neskorej doby bronzovej, keďže na jej dne sa nachádzali archeologické nálezy výlučne z tohoto obdobia.
Najbohatšia na archeologické nálezy bola sonda 4/2020 bola umiestnená pri východnej hradbe Horného Pustého hradu – severne od sondy 5c/2016, v ktorej sa zistili doklady po peňazokazeckej dielni a južne od sondy 4/2019, ktorá bola rezom priekopu pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Už od prvých centimetrov znižovania sme začali objavovať veľké množstvo predmetov z obdobia vrcholného stredoveku. Stredoveká kultúrna vrstva od povrchu po základovú škáru východnej hradby tu dosahovala hrúbku 70 - 90 cm. Pri severozápadnom rohu sondy 4A/2020 bol objavený objekt z neskorej doby kamennej, v južnej časti sondy 4A bolo umelo zarovnané bralo a zrejme sa tu nachádzal zrubový objekt z vrcholného stredoveku. V sonde 4B/2020 boli objavené dva stredoveké objekty s kamennou dlažbou. Jeden sa nachádzal v jej severnej polovici a druhý v južnej. Nad ním bola zistená maltovo piesková vrstva. Pod stredovekou vrstvou sa nachádzala kultúrna vrstva z mladšej a neskorej doby bronzovej a pod stredovekou hradbou val z neskorej doby bronzovej.
Sonda 5/2020 sa zrealizovala v interiéri veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu, ktorá bola skúmaná už v 90. rokoch 20. storočia, a vzhľadom k havarijnému stavu veže plánujeme jej opravu v roku 2021. Cieľom opätovného výskumu bolo overiť spôsob založenia veže a zároveň sme preosiali jej výplň. Vďaka tomu sme našli dve mince Bela IV. a stredoveké šperky, ktoré nám dovoľujú datovať výstavbu veže do polovice 13. storočia. Pod hradbou a vežou bol zdokumentovaný kamenozemný val z neskorej doby bronzovej.
Najkrajšie archeologické nálezy ukážeme návštevníkom počas tradičného výstupu na Pustý hrad, ktorý sa uskutoční už v túto sobotu. Budeme sa nachádzať pri našej archeologickej základni na Hornom Pustom hrade.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronska hradna cesta
#tajomnehrady

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2018 a 2019 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com