Menu

Plán výskumu
Júl 2021
August 2021
September 2021
Október 2021
November 2021
Výskum v roku 2021


VÝSKUM A OBNOVA PUSTÉHO HRADU V ROKU 2021


V roku 2021 pokračovala na Pustom hrade vo Zvolene 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen, grantov Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a pre podporu regionálneho rozvoja Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Rozvojovej agentúry BBSK. Počas leta sa uskutočnil ďalší ročník Medzinárodnej školy archeológie, ktorý organizovala Katedra archeológie UKF a Archeologický ústav SAV v Nitre s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.
Výskum na Hornom Pustom hrade sa počas júla – novembra realizoval v štyroch archeologických sondách. V sonde 1/2021 pri ťažobnej jame na Hornom hrade bola objavená vrstva zásypu z ťažobnej jamy, ktorú reprezentovali väčšie kamene, ale aj štrk a ílovitá zemina. Sonda dosahovala pri východnej hradbe maximálnu hĺbku 4,1 metra. V jej zásype boli ojedinele nájdené keramické fragmenty z vrcholného stredoveku (14. stor.) a z doby bronzovej. Pod ňou sa nachádzala čierna kultúrna vrstva, na povrchu ktorej boli nálezy črepov z 13. stor. Pod ňou bola mohutná vrstva s početnými nálezmi z mladšej a neskorej doby bronzovej a na dne sondy geologické podložie vo forme ílu. Na vonkajšom líci východnej hradby boli pri jej začistení objavené kapsy po lešení zo stredoveku z obdobia výstavby hradu.
Sonda 2/2021 na vrcholovej plošine Horného hradu mala na povrchu cca. 30 cm hrubú kultúrnu vrstvu z vrcholného stredoveku. V nej boli nálezy mincí z 13. stor. (napr. Belo IV., Ladislav IV.) a 29 falzifikátov zo začiatku 14. stor. Našlo sa tiež väčšie množstvo keramiky a zvieracích kostí z vrcholného stredoveku. Pod touto vrstvou sa nachádzala takmer 2 metre hrubá vrstva navážok, ktorými zrejme vo vrcholnom stredoveku vyrovnali terén. V nich boli ojedinelé nálezy keramiky z doby bronzovej. Podložie tu tvorí andezitové bralo, ktoré prudko klesalo z juhu na sever.
Sonda 3/2021 na Hornom hrade mala za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe na spodnej terase tzv. Dončovho hradu. Prvú vrstvu hrubú cca. 20 cm tvorila zemina s nálezmi z druhej polovice 13. storočia a prvej polovice 14. storočia. Našli sa tu aj mince (napr. Belo IV., Ondrej III.). Pod ňou sa nachádzala kamenná dlažba a pod ňou kamenná vrstva vyrovnávky z vrcholného stredoveku, ktorá siahala až po základovú škáru západnej hradby, ktorá bola založená priamo na kamenné bralo. V sonde boli objavené aj základy múru doteraz neznámej stavby, ktoré sú v rovnakej línii ako tzv. terasový múr kolmo napojený na priečnu hradbu tzv. Dončovho hradu. Murivo bolo zachytené vo východnom profile v oboch častiach sondy 3/2021. Následne sme za účelom zistenia ukončenia múru a jeho hrúbku - rozšírili sondu 3B/2021 o rez 1 x 2 metre a zistili sme, že má hrúbku cca. 80 cm a v tejto časti bol ukončený. Založený nebol priamo na bralo, ale na vrstvu štrkovozemitej navážky. Pochádza zrejme z prelomu 13. a 14. storočia, kedy popri západnej hradbe vybudovali hospodársky objekt na najnižšej terase tzv. Dončovho hradu. Pri kontróle zasypanej zeminy sme na záver sezóny našli unikátny nález rímskej mince z 3. storočia po Kr.
V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizovalo odkrytie, začistenie a dokumentácia murív v rámci obnovy veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu skúmanej v rokoch 1996-1998 a revízne v roku 2020. Následne sa uskutočnila jej stavebná sanácia. V novembri bol upravený terén v susedstve veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu, boli splanírované skládky sutiny v predradí Dončovho hradu a vytriedený z nich kameň pre ďalšiu obnovu hradu. Rovnako sme pripravili kameň pre budúcoročnú obnovu hlavnej vstupnej brány Horného hradu.
V auguste bolo dokončené vynovenie náučného chodníka na ktorom pribudlo 21 nových informačných tabúľ s aktuálnymi informáciami o archeológii, histórii, stavebnom vývoji, flóre a faune hradného kopca. V roku 2021 sa tiež uskutočnil tradičný Národný výstup na Pustý hrad a Kráľovská svadba na Dolnom hrade, ktoré organizovali Mesto Zvolen, KOCR Banskobystrický kraj Turizmus a OOCR Stredné Slovensko. Uskutočnili sa tiež početné moderované prehliadky Pustého hradu a pre najmenších pribudlo nové archeopieskovisko.
V závere roka sme dokončili dve knihy: Stredoveké hrady na strednom Pohroní a Pustý hrad vo Zvolene – dejiny výskumu a obnovy kráľovského hradu 1992–2021. Publikácia vydaná pri príležitosti 30. výročia archeologického výskumu a obnovy hradného areálu, s ktorej spoluautorom, našim priateľom a dlhoročným spolupracovníkom Martinom Mázorom sme sa žiaľ včera poslednýkrát rozlúčili.
Aktuálne sme spolu s mestom Zvolen dokončili žiadosti o granty pre výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2022. Výskum by mal prebiehať na vrcholovej plošine Horného hradu a na spodnej terase Dončovho hradu. Prioritou obnovy bude hlavná vstupná brána Horného hradu. Pripravili sme tiež projekt pre obnovu náučného chodníka na Veľkej Stráži a Poštárke vo Zvolene.
Ďakujem všetkým za podporu tohtoročnej sezóny na Pustom hrade, Drakom, študentom a murárom za vynikajúcu prácu v každom počasí a všetkým prajem všetko najlepšie v roku 2022.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady


(späť na začiatok)


PLÁN VÝSKUMU A OBNOVY NA PUSTOM HRADE V ROKU 2021


Tento rok sa na Pustom hrade vo Zvolene uskutoční jubilejná 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy. Celé toto obdobie je hlavným donátorom mesto Zvolen, za čo mu patrí úprimné poďakovanie.. Aj tento rok sme získali z Ministerstva kultúry grant a teším sa, že bude pokračovať aj projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Ich mzdy budú refundované cez regionálne úrady práce. Na letnú školu archeológie, ktorú organizuje Katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied prispel Banskobystrický samosprávny kraj.
V roku 2021 sa bude obnovovať veža vo východnej línii opevnenia Horného Pustého hradu. Zrealizuje sa tiež bezpečné schodisko a plošina na veži komitátneho hradu. Nachádza sa na najvyššej kóte Pustého hradu 571 m.n.m. a sú z nej najkrajšie výhľady do okolia. V tomto roku sa tiež vymenia všetky informačné tabule na Pustom hrade za nové s aktuálnymi informáciami o flóre, faune, histórii a archeológii hradného kopca.
Zrealizuje sa niekoľko archeologických sond. Sonda 1/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu pri východnej línii opevnenia Horného hradu ako podklad pre jej sanáciu. Zároveň overí nálezovú situáciu pri ťažobnej jame, ktorá sa nachádza v jej susedstve a spresní jej datovanie. Sonda 2/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu na vrcholovej plošine Horného hradu, kde sa už v predchádzajúcich sezónach výskumom potvrdili remeselné dielne. Sonda 3/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu. Zároveň overí existenciu remeselných dielni v tejto časti Horného hradu. V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizuje začistenie a dokumentácia odkrytých murív pre obnovu veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu (sonda 4/2021). V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizuje planírovanie skládky sute z výskumu v 90. rokoch 20. storočia a vytriedia sa z nej archeologické nálezy a kameň na ďalšiu sanáciu Pustého hradu (plocha „A“/2021).
Výskum a obnova Pustého hradu bude trvať každý pracovný deň od začiatku júla do konca októbra. Tešíme sa na vašu návštevu.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady


(späť na začiatok)


MESIAC JÚL NA PUSTOM HRADE


Počas júla pokračovala 30. sezóna výskumy a obnovy Pustého hradu. Zrealizovali sme sondu 2/2021 na vrcholovej plošine Horného hradu, kde sa už v minulých sezónach potvrdili doklady po peňazokazeckej činnosti. Aj tento rok sme v tejto sonde objavili 27 falošných mincí a tri uhorské denáre z druhej polovice 13. storočia. Súbor nálezov dopĺňajú hroty šípov, železné nože, rameno z váh, rybársky háčik, ozdobné kovania, tzv. trojnožku, ozubené koliesko z ostrohy, zvieracie kosti a fragmenty keramických nádob z vrcholného stredoveku. V sonde sme objavili aj kolekciu keramiky z neskorej doby bronzovej. Rovnako sme dokončili odkryv zásypu koruny murív veže vo východnej línii opevnenia Horného Pustého hradu (sonda 4/2021) a pripravili ju na stavebnú sanáciu. Začali sme odkryv v sonde 1/2021 medzi východnou hradbou a ťažobnou jamou na Hornom hrade. Pomôže nám spresniť obdobie vzniku a funkcie ťažobnej jamy. Od dnes realizujeme aj sondu 3/2021 na dolnej plošine tzv. Dončovho hradu. Rozbiehajú sa murárske práce a prebieha príprava nového náučného chodníka, ktorého informačné tabule budú v polovici augusta osadené v celom areáli Pustého hradu.
Nálezové situácie priebežne dokumentujeme kresbovo, fotograficky, fotogrametricky, 3D skenom (Ferdinand Ornth) a GPS. Výskum a obnova Pustého hradu prebieha s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a MK SR. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre a aktuálne prebieha aj tradičná medzinárodná Letná škola archeológie, ktorej sa zúčastňuje viac ako 30 študentov a spolu s našimi pracovníkmi "Drakmi z Pustého hradu" v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a murármi tak aktuálne pracuje na Pustom hrade takmer 50 ľudí denne.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronska hradna cesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


MESIAC AUGUST NA PUSTOM HRADE


V mesiaci august pokračovala na Pustom hrade vo Zvolene 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Zároveň sa uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej letnej školy archeológie organizovaný Katedrou archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pod vedením Noémi Beljak Pažinovej a Jána Beljaka. Po ročnej prestávke sa jej opäť zúčastnili nielen študenti zo Slovenska, ale aj z Maďarska, ktorých koordinoval kolega Maxim Mordovin z ELTE v Budapešti a kolega Dieter Barz z Nemecka. Výskumu a obnovy sa naďalej zúčastňujú aj naši „Draci z Pustého hradu“ pod vedením koordinátora Petra Martinku. Dokumentáciu archeologických nálezov realizujú doktorandi Miloš Čierny a Mária Putško.
Výskum na Hornom Pustom hrade pokračoval v auguste v štyroch archeologických sondách. V sonde 1/2021 pri ťažobnej jame na Hornom hrade bola objavená vrstva zásypu z ťažobnej jamy, ktorú reprezentovali väčšie kamene, ale aj štrk a ílovitá zemina. Sonda dosahovala pri východnej hradbe výšku takmer 2 metre. V jej zásype boli ojedinele nájdené keramické fragmenty z vrcholného stredoveku (14. storočie) a z doby bronzovej. Pod ňou sa nachádzala čierna kultúrna vrstva, na povrchu ktorej boli nálezy črepov z 13. storočia. Na vonkajšom líci východnej hradby boli pri jej začistení objavené kapsy po lešení zo stredoveku z obdobia výstavby hradu.
Sonda 2/2021 na Hornom hrade na vrcholovej plošine Horného hradu mala na povrchu cca. 30 cm hrubú kultúrnu vrstvu z vrcholného stredoveku. V nej boli nálezy mincí z 13. storočia (napr. Belo IV., Ladislav IV.) a 27 falzifikátov zo začiatku 14. storočia. Našlo sa tiež väčšie množstvo keramiky a zvieracích kostí z vrcholného stredoveku. Pod touto vrstvou sa nachádzala takmer 2 metre hrubá vrstva navážok, ktorými zrejme vo vrcholnom stredoveku vyrovnali terén. V nich boli ojedinelé nálezy keramiky z doby bronzovej. Podložie tu tvorí andezitové bralo, ktoré prudko klesalo z juhu na sever.
Sonda 3/2021 na Hornom hrade mala za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu. Prvú vrstvu hrubú cca. 20 cm tvorila zemina s nálezmi z druhej polovice 13. storočia a prvej polovice 14. storočia. Našli sa tu aj mince (napr. Belo IV., Ondrej III.). Pod ňou sa nachádzala kamenná dlažba. V sonde boli objavené aj základy múru doteraz neznámej stavby, ktorej doskúmanie aktuálne realizujeme.
V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizovalo odkrytie, začistenie a dokumentácia murív v rámci obnovy veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu (sonda 4/2021) skúmanej v rokoch 1996-1998 a revízne v roku 2020. Aktuálne prebieha jej stavebná sanácia, ktorá bude ukončená v priebehu septembra a veža bude opäť sprístupnená verejnosti.
V septembri sa tiež uskutoční dokončenie obnovy veže komitátneho hradu na ktorej pribudne pohodlné schodisko z oceľovej konštrukcie. Ešte v auguste bolo dokončené vynovenie náučného chodníka na ktorom pribudlo 21 nových informačných tabúľ s aktuálnymi informáciami o archeológii, histórii, stavebnom vývoji, flóre a faune hradného kopca. Koncom augusta sa uskutočnila aj hlavná odborná komisia na hrade, o ktorej som už podrobne referoval.
Z popularizačných podujatí sa v závere augusta na Pustom hrade uskutočnilo úspešné podujatie „Kráľovská svadba“ a začiatkom septembra rovnako úspešný „Národný výstup na Pustý hrad“. Už najbližšiu sobotu 11.9.2021 sa o 10:00 na Hornom Pustom hrade uskutoční komentovaná prehliadka organizovaná OOCR Stredné Slovensko a KOCR Banskobystrický kraj – Turizmus a otvorenie „archeopieskoviska“, ktoré bude atrakciou hlavne pre deti.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


VÝSKUM A OBNOVA PUSTÉHO HRADU V SEPTEMBRI 2021


V septembri 2021 pokračovala na Pustom hrade vo Zvolene 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Zároveň sa uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej letnej školy archeológie organizovaný Katedrou archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pod vedením Noémi Beljak Pažinovej a Jána Beljaka. Po ročnej prestávke sa jej počas júla a augusta opäť zúčastnili nielen študenti zo Slovenska, ale aj z Maďarska, ktorých koordinoval kolega Maxim Mordovin z ELTE v Budapešti a kolega Dieter Barz z Nemecka. Výskumu a obnovy sa naďalej zúčastňujú aj naši „Draci z Pustého hradu“ pod vedením koordinátora Petra Martinku. Dokumentáciu archeologických nálezov realizujú doktorandi Miloš Čierny a Mária Putško.
Výskum na Hornom Pustom hrade sa počas júla - septembra realizoval v štyroch archeologických sondách. V sonde 1/2021 pri ťažobnej jame na Hornom hrade bola objavená vrstva zásypu z ťažobnej jamy, ktorú reprezentovali väčšie kamene, ale aj štrk a ílovitá zemina. Sonda dosahovala pri východnej hradbe maximálnu hĺbku 4,1 metra. V jej zásype boli ojedinele nájdené keramické fragmenty z vrcholného stredoveku (14. storočie) a z doby bronzovej. Pod ňou sa nachádzala čierna kultúrna vrstva, na povrchu ktorej boli nálezy črepov z 13. storočia. Pod ňou bola mohutná vrstva s početnými nálezmi z mladšej a neskorej doby bronzovej a na dne sondy geologické podložie vo forme ílu. Na vonkajšom líci východnej hradby boli pri jej začistení objavené kapsy po lešení zo stredoveku z obdobia výstavby hradu.
Sonda 2/2021 na vrcholovej plošine Horného hradu mala na povrchu cca. 30 cm hrubú kultúrnu vrstvu z vrcholného stredoveku. V nej boli nálezy mincí z 13. storočia (napr. Belo IV., Ladislav IV.) a 29 falzifikátov zo začiatku 14. storočia. Našlo sa tiež väčšie množstvo keramiky a zvieracích kostí z vrcholného stredoveku. Pod touto vrstvou sa nachádzala takmer 2 metre hrubá vrstva navážok, ktorými zrejme vo vrcholnom stredoveku vyrovnali terén. V nich boli ojedinelé nálezy keramiky z doby bronzovej. Podložie tu tvorí andezitové bralo, ktoré prudko klesalo z juhu na sever.
Sonda 3/2021 na Hornom hrade mala za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe na spodnej terase tzv. Dončovho hradu. Prvú vrstvu hrubú cca. 20 cm tvorila zemina s nálezmi z druhej polovice 13. storočia a prvej polovice 14. storočia. Našli sa tu aj mince (napr. Belo IV., Ondrej III.). Pod ňou sa nachádzala kamenná dlažba a pod ňou kamenná vrstva vyrovnávky z vrcholného stredoveku, ktorá siahala až po základovú škáru západnej hradby, ktorá bola založená priamo na kamenné bralo. V sonde boli objavené aj základy múru doteraz neznámej stavby, ktoré sú v rovnakej línii ako tzv. terasový múr kolmo napojený na priečnu hradbu tzv. Dončovho hradu. Murivo bolo zachytené vo východnom profile v oboch častiach sondy 3/2021. Následne sme za účelom zistenia ukončenia múru a jeho hrúbku - rozšírili sondu 3B/2021 o rez 1 x 2 metre a zistili sme, že má hrúbku cca. 80 cm a v tejto časti bol ukončený. Založený nebol priamo na bralo, ale na vrstvu štrkovozemitej navážky. Pochádza zrejme z prelomu 13. a 14. storočia, kedy popri západnej hradbe vybudovali hospodársky objekt na najnižšej terase tzv. Dončovho hradu.
V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizovalo odkrytie, začistenie a dokumentácia murív v rámci obnovy veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu skúmanej v rokoch 1996-1998 a revízne v roku 2020. Aktuálne prebieha dokončenie jej stavebnej sanácie, ktorá bude ukončená v priebehu októbra - navezením ochrannej vrstvy ílu a zeminy a veža bude opäť sprístupnená verejnosti. Zároveň upravíme terén v jej susedstve.
V októbri sa tiež uskutoční dokončenie obnovy veže komitátneho hradu na ktorej pribudne pohodlné schodisko z oceľovej konštrukcie. Ešte v auguste bolo dokončené vynovenie náučného chodníka na ktorom pribudlo 21 nových informačných tabúľ s aktuálnymi informáciami o archeológii, histórii, stavebnom vývoji, flóre a faune hradného kopca. V priebehu októbra budeme naďalej planírovať skládku pri priečnej hradbe tzv. Dončovho hradu a triediť kameň pre ďalšiu obnovu Pustého hradu. V prípade získania ďalšieho grantu budeme s týmito prácami pokračovať aj v priebehu novembra.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)VÝSKUM A OBNOVA PUSTÉHO HRADU V OKTÓBRI 2021

V októbri 2021 pokračovala na Pustom hrade vo Zvolene 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Počas nej sme dokončili stavebnú obnovu veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu a vytvorili sme na nej ochrannú korunu z ílu a zeminy. Rovnako sme zasypali všetky tohtoročné archeologické sondy a upravili terén v ich susedstve. V priebehu októbra sme planírovali skládku sutiny pri priečnej hradbe tzv. Dončovho hradu a triedili sme z nej kameň pre ďalšiu obnovu Pustého hradu. Vytriedenou zeminou sme vyrovnávali terén na hornej a spodnej terase v predhradí tzv. Dončovho hradu.
Za účasti primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej, predsedu BBSK Jána Luntera, riaditeľa OOCR Stredné Slovensko Jirka Pěča a ďalších hosti sa v októbri uskutočnilo tiež slávnostné otvorenie vynoveného náučného chodníka na ktorom pribudlo 21 nových informačných tabúľ s aktuálnymi informáciami o archeológii, histórii, stavebnom vývoji, flóre a faune hradného kopca.
V októbri sme tiež usilovne pracovali na spracovaní takmer 15 000 archeologických nálezov z tohtoročnej sezóny a na priebežnej tvorbe výskumnej dokumentácie. Usilovne sme pracovali aj na knihe "Pustý hrad vo Zvolene – dejiny výskumu a obnovy kráľovského hradu 1992 – 2021", ktorá bude vydaná pri príležitosti 30. výročia archeologického výskumu a obnovy hradného areálu. Bude mať 117 normostrán a 221 obrázkov z každej sezóny na Pustom hrade. Aktuálne je na jazykovej korektúre a grafickom spracovaní. Rovnako pracujeme na dokončení ďalšej monografie: "Stredoveké hrady na strednom Pohroní".
Vďaka dotácii na podporu regionálneho rozvoja pre rok 2021 od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý sme dostali prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK budeme na Pustom hrade pracovať až do konca novembra. Budeme pokračovať v planírovaní skládky sutiny pri priečnej hradbe tzv. Dončovho hradu a triediť sme z nej kameň na ďalšiu obnovu hradu. Rovnako prichystáme kameň na budúcoročnú obnovu hlavnej vstupnej brány a upravíme terén pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu. V novembri sa bude pracovať aj na veži komitátneho. Pribudne na nej pohodlné schodisko a vyhliadková plošina z oceľovej konštrukcie.

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


(späť na začiatok)VÝSKUM A OBNOVA PUSTÉHO HRADU V NOVEMBRI 2021

V novembri 2021 sme vďaka dotácii na podporu regionálneho rozvoja pre rok 2021 od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý sme dostali prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK realizovali úpravu terénu okolo obnovenej veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Pripravili sme kameň pre budúcoročnú sanáciu hlavnej vstupnej brány Horného hradu. Upravili sme skládku kameňa pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Splanírovali sme skládky sutiny z výskumu v 90. rokoch 20. storočia v strednej a dolnej časti predhradia tzv. Dončovho hradu. Detektorom sme kontrolovali nálezy v zemine, ktorú sme umiestnili do nerovností na hornej aj dolnej terase predhradia tzv. Dončovho hradu. Vytriedený kameň sme umiestnili do skládok v strednej a dolnej časti predhradia tzv. Dončovho hradu a na nádvorí Dončovho hradu. Vyčistili sme hrad od náletovej vegetácie. V novembri sa pracovalo aj na veži komitátneho. Pribudne na nej pohodlné schodisko a vyhliadková plošina z oceľovej konštrukcie.
V novembri sme zintenzívnili aj prácu na dokončení predloženej výskumnej dokumentácie - tak aby sme 30.11.2021 naraz ukončili terénnu aj dokumentačnú časť archeologického výskumu na Pustom hrade v roku 2021.

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com