Menu

plán výskumu
júl 2021
august 2021
september 2021
október 2021


PLÁN VÝSKUMU A OBNOVY NA PUSTOM HRADE V ROKU 2021


Tento rok sa na Pustom hrade vo Zvolene uskutoční jubilejná 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy. Celé toto obdobie je hlavným donátorom mesto Zvolen, za čo mu patrí úprimné poďakovanie.. Aj tento rok sme získali z Ministerstva kultúry grant a teším sa, že bude pokračovať aj projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Ich mzdy budú refundované cez regionálne úrady práce. Na letnú školu archeológie, ktorú organizuje Katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied prispel Banskobystrický samosprávny kraj.
V roku 2021 sa bude obnovovať veža vo východnej línii opevnenia Horného Pustého hradu. Zrealizuje sa tiež bezpečné schodisko a plošina na veži komitátneho hradu. Nachádza sa na najvyššej kóte Pustého hradu 571 m.n.m. a sú z nej najkrajšie výhľady do okolia. V tomto roku sa tiež vymenia všetky informačné tabule na Pustom hrade za nové s aktuálnymi informáciami o flóre, faune, histórii a archeológii hradného kopca.
Zrealizuje sa niekoľko archeologických sond. Sonda 1/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu pri východnej línii opevnenia Horného hradu ako podklad pre jej sanáciu. Zároveň overí nálezovú situáciu pri ťažobnej jame, ktorá sa nachádza v jej susedstve a spresní jej datovanie. Sonda 2/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu na vrcholovej plošine Horného hradu, kde sa už v predchádzajúcich sezónach výskumom potvrdili remeselné dielne. Sonda 3/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu. Zároveň overí existenciu remeselných dielni v tejto časti Horného hradu. V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizuje začistenie a dokumentácia odkrytých murív pre obnovu veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu (sonda 4/2021). V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizuje planírovanie skládky sute z výskumu v 90. rokoch 20. storočia a vytriedia sa z nej archeologické nálezy a kameň na ďalšiu sanáciu Pustého hradu (plocha „A“/2021).
Výskum a obnova Pustého hradu bude trvať každý pracovný deň od začiatku júla do konca októbra. Tešíme sa na vašu návštevu.

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady


(späť na začiatok)


MESIAC JÚL NA PUSTOM HRADE


Počas júla pokračovala 30. sezóna výskumy a obnovy Pustého hradu. Zrealizovali sme sondu 2/2021 na vrcholovej plošine Horného hradu, kde sa už v minulých sezónach potvrdili doklady po peňazokazeckej činnosti. Aj tento rok sme v tejto sonde objavili 27 falošných mincí a tri uhorské denáre z druhej polovice 13. storočia. Súbor nálezov dopĺňajú hroty šípov, železné nože, rameno z váh, rybársky háčik, ozdobné kovania, tzv. trojnožku, ozubené koliesko z ostrohy, zvieracie kosti a fragmenty keramických nádob z vrcholného stredoveku. V sonde sme objavili aj kolekciu keramiky z neskorej doby bronzovej. Rovnako sme dokončili odkryv zásypu koruny murív veže vo východnej línii opevnenia Horného Pustého hradu (sonda 4/2021) a pripravili ju na stavebnú sanáciu. Začali sme odkryv v sonde 1/2021 medzi východnou hradbou a ťažobnou jamou na Hornom hrade. Pomôže nám spresniť obdobie vzniku a funkcie ťažobnej jamy. Od dnes realizujeme aj sondu 3/2021 na dolnej plošine tzv. Dončovho hradu. Rozbiehajú sa murárske práce a prebieha príprava nového náučného chodníka, ktorého informačné tabule budú v polovici augusta osadené v celom areáli Pustého hradu.
Nálezové situácie priebežne dokumentujeme kresbovo, fotograficky, fotogrametricky, 3D skenom (Ferdinand Ornth) a GPS. Výskum a obnova Pustého hradu prebieha s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a MK SR. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre a aktuálne prebieha aj tradičná medzinárodná Letná škola archeológie, ktorej sa zúčastňuje viac ako 30 študentov a spolu s našimi pracovníkmi "Drakmi z Pustého hradu" v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a murármi tak aktuálne pracuje na Pustom hrade takmer 50 ľudí denne.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronska hradna cesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


MESIAC AUGUST NA PUSTOM HRADE


V mesiaci august pokračovala na Pustom hrade vo Zvolene 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Zároveň sa uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej letnej školy archeológie organizovaný Katedrou archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pod vedením Noémi Beljak Pažinovej a Jána Beljaka. Po ročnej prestávke sa jej opäť zúčastnili nielen študenti zo Slovenska, ale aj z Maďarska, ktorých koordinoval kolega Maxim Mordovin z ELTE v Budapešti a kolega Dieter Barz z Nemecka. Výskumu a obnovy sa naďalej zúčastňujú aj naši „Draci z Pustého hradu“ pod vedením koordinátora Petra Martinku. Dokumentáciu archeologických nálezov realizujú doktorandi Miloš Čierny a Mária Putško.
Výskum na Hornom Pustom hrade pokračoval v auguste v štyroch archeologických sondách. V sonde 1/2021 pri ťažobnej jame na Hornom hrade bola objavená vrstva zásypu z ťažobnej jamy, ktorú reprezentovali väčšie kamene, ale aj štrk a ílovitá zemina. Sonda dosahovala pri východnej hradbe výšku takmer 2 metre. V jej zásype boli ojedinele nájdené keramické fragmenty z vrcholného stredoveku (14. storočie) a z doby bronzovej. Pod ňou sa nachádzala čierna kultúrna vrstva, na povrchu ktorej boli nálezy črepov z 13. storočia. Na vonkajšom líci východnej hradby boli pri jej začistení objavené kapsy po lešení zo stredoveku z obdobia výstavby hradu.
Sonda 2/2021 na Hornom hrade na vrcholovej plošine Horného hradu mala na povrchu cca. 30 cm hrubú kultúrnu vrstvu z vrcholného stredoveku. V nej boli nálezy mincí z 13. storočia (napr. Belo IV., Ladislav IV.) a 27 falzifikátov zo začiatku 14. storočia. Našlo sa tiež väčšie množstvo keramiky a zvieracích kostí z vrcholného stredoveku. Pod touto vrstvou sa nachádzala takmer 2 metre hrubá vrstva navážok, ktorými zrejme vo vrcholnom stredoveku vyrovnali terén. V nich boli ojedinelé nálezy keramiky z doby bronzovej. Podložie tu tvorí andezitové bralo, ktoré prudko klesalo z juhu na sever.
Sonda 3/2021 na Hornom hrade mala za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu. Prvú vrstvu hrubú cca. 20 cm tvorila zemina s nálezmi z druhej polovice 13. storočia a prvej polovice 14. storočia. Našli sa tu aj mince (napr. Belo IV., Ondrej III.). Pod ňou sa nachádzala kamenná dlažba. V sonde boli objavené aj základy múru doteraz neznámej stavby, ktorej doskúmanie aktuálne realizujeme.
V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizovalo odkrytie, začistenie a dokumentácia murív v rámci obnovy veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu (sonda 4/2021) skúmanej v rokoch 1996-1998 a revízne v roku 2020. Aktuálne prebieha jej stavebná sanácia, ktorá bude ukončená v priebehu septembra a veža bude opäť sprístupnená verejnosti.
V septembri sa tiež uskutoční dokončenie obnovy veže komitátneho hradu na ktorej pribudne pohodlné schodisko z oceľovej konštrukcie. Ešte v auguste bolo dokončené vynovenie náučného chodníka na ktorom pribudlo 21 nových informačných tabúľ s aktuálnymi informáciami o archeológii, histórii, stavebnom vývoji, flóre a faune hradného kopca. Koncom augusta sa uskutočnila aj hlavná odborná komisia na hrade, o ktorej som už podrobne referoval.
Z popularizačných podujatí sa v závere augusta na Pustom hrade uskutočnilo úspešné podujatie „Kráľovská svadba“ a začiatkom septembra rovnako úspešný „Národný výstup na Pustý hrad“. Už najbližšiu sobotu 11.9.2021 sa o 10:00 na Hornom Pustom hrade uskutoční komentovaná prehliadka organizovaná OOCR Stredné Slovensko a KOCR Banskobystrický kraj – Turizmus a otvorenie „archeopieskoviska“, ktoré bude atrakciou hlavne pre deti.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


VÝSKUM A OBNOVA PUSTÉHO HRADU V SEPTEMBRI 2021


V septembri 2021 pokračovala na Pustom hrade vo Zvolene 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Zároveň sa uskutočnil ďalší ročník medzinárodnej letnej školy archeológie organizovaný Katedrou archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre pod vedením Noémi Beljak Pažinovej a Jána Beljaka. Po ročnej prestávke sa jej počas júla a augusta opäť zúčastnili nielen študenti zo Slovenska, ale aj z Maďarska, ktorých koordinoval kolega Maxim Mordovin z ELTE v Budapešti a kolega Dieter Barz z Nemecka. Výskumu a obnovy sa naďalej zúčastňujú aj naši „Draci z Pustého hradu“ pod vedením koordinátora Petra Martinku. Dokumentáciu archeologických nálezov realizujú doktorandi Miloš Čierny a Mária Putško.
Výskum na Hornom Pustom hrade sa počas júla - septembra realizoval v štyroch archeologických sondách. V sonde 1/2021 pri ťažobnej jame na Hornom hrade bola objavená vrstva zásypu z ťažobnej jamy, ktorú reprezentovali väčšie kamene, ale aj štrk a ílovitá zemina. Sonda dosahovala pri východnej hradbe maximálnu hĺbku 4,1 metra. V jej zásype boli ojedinele nájdené keramické fragmenty z vrcholného stredoveku (14. storočie) a z doby bronzovej. Pod ňou sa nachádzala čierna kultúrna vrstva, na povrchu ktorej boli nálezy črepov z 13. storočia. Pod ňou bola mohutná vrstva s početnými nálezmi z mladšej a neskorej doby bronzovej a na dne sondy geologické podložie vo forme ílu. Na vonkajšom líci východnej hradby boli pri jej začistení objavené kapsy po lešení zo stredoveku z obdobia výstavby hradu.
Sonda 2/2021 na vrcholovej plošine Horného hradu mala na povrchu cca. 30 cm hrubú kultúrnu vrstvu z vrcholného stredoveku. V nej boli nálezy mincí z 13. storočia (napr. Belo IV., Ladislav IV.) a 29 falzifikátov zo začiatku 14. storočia. Našlo sa tiež väčšie množstvo keramiky a zvieracích kostí z vrcholného stredoveku. Pod touto vrstvou sa nachádzala takmer 2 metre hrubá vrstva navážok, ktorými zrejme vo vrcholnom stredoveku vyrovnali terén. V nich boli ojedinelé nálezy keramiky z doby bronzovej. Podložie tu tvorí andezitové bralo, ktoré prudko klesalo z juhu na sever.
Sonda 3/2021 na Hornom hrade mala za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe na spodnej terase tzv. Dončovho hradu. Prvú vrstvu hrubú cca. 20 cm tvorila zemina s nálezmi z druhej polovice 13. storočia a prvej polovice 14. storočia. Našli sa tu aj mince (napr. Belo IV., Ondrej III.). Pod ňou sa nachádzala kamenná dlažba a pod ňou kamenná vrstva vyrovnávky z vrcholného stredoveku, ktorá siahala až po základovú škáru západnej hradby, ktorá bola založená priamo na kamenné bralo. V sonde boli objavené aj základy múru doteraz neznámej stavby, ktoré sú v rovnakej línii ako tzv. terasový múr kolmo napojený na priečnu hradbu tzv. Dončovho hradu. Murivo bolo zachytené vo východnom profile v oboch častiach sondy 3/2021. Následne sme za účelom zistenia ukončenia múru a jeho hrúbku - rozšírili sondu 3B/2021 o rez 1 x 2 metre a zistili sme, že má hrúbku cca. 80 cm a v tejto časti bol ukončený. Založený nebol priamo na bralo, ale na vrstvu štrkovozemitej navážky. Pochádza zrejme z prelomu 13. a 14. storočia, kedy popri západnej hradbe vybudovali hospodársky objekt na najnižšej terase tzv. Dončovho hradu.
V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizovalo odkrytie, začistenie a dokumentácia murív v rámci obnovy veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu skúmanej v rokoch 1996-1998 a revízne v roku 2020. Aktuálne prebieha dokončenie jej stavebnej sanácie, ktorá bude ukončená v priebehu októbra - navezením ochrannej vrstvy ílu a zeminy a veža bude opäť sprístupnená verejnosti. Zároveň upravíme terén v jej susedstve.
V októbri sa tiež uskutoční dokončenie obnovy veže komitátneho hradu na ktorej pribudne pohodlné schodisko z oceľovej konštrukcie. Ešte v auguste bolo dokončené vynovenie náučného chodníka na ktorom pribudlo 21 nových informačných tabúľ s aktuálnymi informáciami o archeológii, histórii, stavebnom vývoji, flóre a faune hradného kopca. V priebehu októbra budeme naďalej planírovať skládku pri priečnej hradbe tzv. Dončovho hradu a triediť kameň pre ďalšiu obnovu Pustého hradu. V prípade získania ďalšieho grantu budeme s týmito prácami pokračovať aj v priebehu novembra.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)VÝSKUM A OBNOVA PUSTÉHO HRADU V OKTÓBRI 2021

V októbri 2021 pokračovala na Pustom hrade vo Zvolene 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a Ministerstva kultúry SR. Počas nej sme dokončili stavebnú obnovu veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu a vytvorili sme na nej ochrannú korunu z ílu a zeminy. Rovnako sme zasypali všetky tohtoročné archeologické sondy a upravili terén v ich susedstve. V priebehu októbra sme planírovali skládku sutiny pri priečnej hradbe tzv. Dončovho hradu a triedili sme z nej kameň pre ďalšiu obnovu Pustého hradu. Vytriedenou zeminou sme vyrovnávali terén na hornej a spodnej terase v predhradí tzv. Dončovho hradu.
Za účasti primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej, predsedu BBSK Jána Luntera, riaditeľa OOCR Stredné Slovensko Jirka Pěča a ďalších hosti sa v októbri uskutočnilo tiež slávnostné otvorenie vynoveného náučného chodníka na ktorom pribudlo 21 nových informačných tabúľ s aktuálnymi informáciami o archeológii, histórii, stavebnom vývoji, flóre a faune hradného kopca.
V októbri sme tiež usilovne pracovali na spracovaní takmer 15 000 archeologických nálezov z tohtoročnej sezóny a na priebežnej tvorbe výskumnej dokumentácie. Usilovne sme pracovali aj na knihe "Pustý hrad vo Zvolene – dejiny výskumu a obnovy kráľovského hradu 1992 – 2021", ktorá bude vydaná pri príležitosti 30. výročia archeologického výskumu a obnovy hradného areálu. Bude mať 117 normostrán a 221 obrázkov z každej sezóny na Pustom hrade. Aktuálne je na jazykovej korektúre a grafickom spracovaní. Rovnako pracujeme na dokončení ďalšej monografie: "Stredoveké hrady na strednom Pohroní".
Vďaka dotácii na podporu regionálneho rozvoja pre rok 2021 od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorý sme dostali prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK budeme na Pustom hrade pracovať až do konca novembra. Budeme pokračovať v planírovaní skládky sutiny pri priečnej hradbe tzv. Dončovho hradu a triediť sme z nej kameň na ďalšiu obnovu hradu. Rovnako prichystáme kameň na budúcoročnú obnovu hlavnej vstupnej brány a upravíme terén pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu. V novembri sa bude pracovať aj na veži komitátneho. Pribudne na nej pohodlné schodisko a vyhliadková plošina z oceľovej konštrukcie.

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Výskum Pustého hradu - október 2020

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2018 a 2019 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com