Menu

plán výskumu
júl 2021


PLÁN VÝSKUMU A OBNOVY NA PUSTOM HRADE V ROKU 2021


Tento rok sa na Pustom hrade vo Zvolene uskutoční jubilejná 30. sezóna archeologického výskumu a obnovy. Celé toto obdobie je hlavným donátorom mesto Zvolen, za čo mu patrí úprimné poďakovanie.. Aj tento rok sme získali z Ministerstva kultúry grant a teším sa, že bude pokračovať aj projekt zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Ich mzdy budú refundované cez regionálne úrady práce. Na letnú školu archeológie, ktorú organizuje Katedra archeológie UKF v Nitre v spolupráci s Archeologickým ústavom Slovenskej akadémie vied prispel Banskobystrický samosprávny kraj.
V roku 2021 sa bude obnovovať veža vo východnej línii opevnenia Horného Pustého hradu. Zrealizuje sa tiež bezpečné schodisko a plošina na veži komitátneho hradu. Nachádza sa na najvyššej kóte Pustého hradu 571 m.n.m. a sú z nej najkrajšie výhľady do okolia. V tomto roku sa tiež vymenia všetky informačné tabule na Pustom hrade za nové s aktuálnymi informáciami o flóre, faune, histórii a archeológii hradného kopca.
Zrealizuje sa niekoľko archeologických sond. Sonda 1/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu pri východnej línii opevnenia Horného hradu ako podklad pre jej sanáciu. Zároveň overí nálezovú situáciu pri ťažobnej jame, ktorá sa nachádza v jej susedstve a spresní jej datovanie. Sonda 2/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu na vrcholovej plošine Horného hradu, kde sa už v predchádzajúcich sezónach výskumom potvrdili remeselné dielne. Sonda 3/2021 bude mať za cieľ preskúmať plochu pri západnej hradbe tzv. Dončovho hradu. Zároveň overí existenciu remeselných dielni v tejto časti Horného hradu. V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizuje začistenie a dokumentácia odkrytých murív pre obnovu veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu (sonda 4/2021). V rámci archeologického výskumu sa tiež zrealizuje planírovanie skládky sute z výskumu v 90. rokoch 20. storočia a vytriedia sa z nej archeologické nálezy a kameň na ďalšiu sanáciu Pustého hradu (plocha „A“/2021).
Výskum a obnova Pustého hradu bude trvať každý pracovný deň od začiatku júla do konca októbra. Tešíme sa na vašu návštevu.

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady


(späť na začiatok)


MESIAC JÚL NA PUSTOM HRADE


Počas júla pokračovala 30. sezóna výskumy a obnovy Pustého hradu. Zrealizovali sme sondu 2/2021 na vrcholovej plošine Horného hradu, kde sa už v minulých sezónach potvrdili doklady po peňazokazeckej činnosti. Aj tento rok sme v tejto sonde objavili 27 falošných mincí a tri uhorské denáre z druhej polovice 13. storočia. Súbor nálezov dopĺňajú hroty šípov, železné nože, rameno z váh, rybársky háčik, ozdobné kovania, tzv. trojnožku, ozubené koliesko z ostrohy, zvieracie kosti a fragmenty keramických nádob z vrcholného stredoveku. V sonde sme objavili aj kolekciu keramiky z neskorej doby bronzovej. Rovnako sme dokončili odkryv zásypu koruny murív veže vo východnej línii opevnenia Horného Pustého hradu (sonda 4/2021) a pripravili ju na stavebnú sanáciu. Začali sme odkryv v sonde 1/2021 medzi východnou hradbou a ťažobnou jamou na Hornom hrade. Pomôže nám spresniť obdobie vzniku a funkcie ťažobnej jamy. Od dnes realizujeme aj sondu 3/2021 na dolnej plošine tzv. Dončovho hradu. Rozbiehajú sa murárske práce a prebieha príprava nového náučného chodníka, ktorého informačné tabule budú v polovici augusta osadené v celom areáli Pustého hradu.
Nálezové situácie priebežne dokumentujeme kresbovo, fotograficky, fotogrametricky, 3D skenom (Ferdinand Ornth) a GPS. Výskum a obnova Pustého hradu prebieha s podporou Mesta Zvolen, Banskobystrického samosprávneho kraja a MK SR. Realizuje ho Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre a aktuálne prebieha aj tradičná medzinárodná Letná škola archeológie, ktorej sa zúčastňuje viac ako 30 študentov a spolu s našimi pracovníkmi "Drakmi z Pustého hradu" v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a murármi tak aktuálne pracuje na Pustom hrade takmer 50 ľudí denne.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronska hradna cesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2018 a 2019 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com