Menu

PUSTÝ HRAD


konferencie, publikovanie, propagácia v rokoch 2011 a 2012

V roku 2012 výskum na Pustom hrade navštívili mnohí poslanci NR SR, europoslanec a župan Banskobystrického kraja Ing. Vladimír Maňka, veľvyslanec USA na Slovensku Theodore Sedgwick a ďalšie významné osobnosti zo Slovenska a zahraničia.

Vstupných a záverečných komisií výskumu na Pustom hrade sa každoročne zúčastňujú najlepší odborníci v oblasti archeológie, pamiatkovej starostlivosti a histórie zo Slovenska a zahraničia (Archeologický ústav SAV, PÚ Bratislava, KPÚ B. Bystrica, UKF Nitra, MK SR a pod.). V roku 2011 a 2012 navštívili výskum najlepší odborníci na výskumy hradov v strednej Európe: Prof. Tomáš Durdík (ČAV Praha) a Prof. István Feld (ELTE Budapešť). Metodicky nám poradili v ďalšom postupe výskumu.

Každý rok výrazne rastie návštevnosť na Pustom hrade. V letnom období počas dobrého počasia Pustý hrad navštívi okolo 500 turistov denne.

V roku 2012 sme otvorili v priestoroch Starej radnice na Nám. SNP vo Zvolene dve výstavy. V máji bola otvorená krátkodobá výstava Zvolen v dobe bronzovej a novembri stála výstava Archeologické objavy zo Zvolenského Pustého hradu.

Pre rok 2013 je naplánované vydanie publikácie o výsledkoch archeologického výskumu na Dolnom Pustom hrade v rokoch 2009-2013.


Prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach v roku 2012:

 • BELJAK, J. – PAŽINOVÁ, N.: Visualizing the past. Do we really care?, TAG Buffalo 2012; Buffalo, USA; 17.5.-21.05.2012
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.: Ausgrabungen auf der Wusten Burg in Zvolen in der Mittelslowakei; Junges Forum 2012 - Europäisches Burgeninstitut; Braubach, Nemecko, 1.3.-4.3.2012
 • BELJAK, J. –- ŠIMKOVIC, M.: Residence towers at Zvolen (Deserted) castle, Slovak; 3rd Conference in Towers in Medieval Europe „ Urbs Turrita – Towers in Medieval Cities and Towers“; Krakow, Poľsko; 20.07.-23.07.2012
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.: Zólyom (Zvolen) Pusztavár és a Petusa vára; A VÁRKUTATÁS ÚJABB EREDMÉNYEI; Visegrád, Maďarsko; 14.10.2012
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.: A zólyomi Puszta Vár és Peťuša vár 2012-évi régészeti ásatás eredményei; Fiatal Középkoros Régészek IV. Konferenciája; Kaposvár, Maďarsko; 22.11.-24.11.2012.
 • BELJAK, J. - PRZYBYŁA, M. S.: Dolný Pustý hrad vo Zvolene v dobe bronzovej; XII. medzinárodná konferencia “Popolnicové polia a doba halštatská; Hriňová, Slovensko; 14.-18.05.2012
 • BELJAK, J. – MALINIAK, P. - PAŽINOVÁ, N. – SLÁMOVA, M.: The historical development and transformation of the forest. Case study on Deserted castle in Zvolen (Slovakia); EAA Helsinki – 18th annual meeting; Helsinki, Fínsko; 29.8.-2.9.2012
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.: Polularization of Archaeology - example of Deserted castle in Zvolen; EAA Helsinki – 18th annual meeting; Helsinki, Fínsko; 29.8.-2.9.2012
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.: Stredné a Dolné Pohronie v období kultúry badenskej; KULTURA BADEŃSKA WOKÓŁ KARPAT ZACHODNICH; Krakow, Poľsko; 07.11.-09.11.2012
 • BELJAK, J. - PRZYBYŁA, M. S.: Osiedle obronne z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza na stanowisku "Pustý hrad" w Zwoleniu (środkowa Słowacja); Pradziejowe osady obronne w Karpatach; Krosno, Poľsko; 15-16.11.2012

Prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach v roku 2011:

 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.:  Régészeti kutatások a zólyomi Pusztavárban; A Castrum Bene Egyesület éves õszi rendezvénye. Visegrad (H), 19.11.2011
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.:  Legújabb felfedezések a zólyomi Puszta várban; Fiatal Középkoros Régészek III. Konferenciája; Kecskemét (H), 23.11.-25.11.2011
 • BELJAK, J. – MALINIAK, P. - PAŽINOVÁ, N. - ŠIMKOVIC, M.: Die Burg Pustý hrad bei Zvolen - eine Zeugin mittelalterlichen Lebens. Differenzierung des Raumes der königlichen Burg auf der Grundlage der archäologischen, architektonischen und historischen Forschung; 12th International Castellological Conference Castrum Bene: THE CASTLE AS SOCIAL SPACE; Ljubljana (Slovinsko); 28.9.-2.10.2011
 • BELJAK, J. – CHABADA, J.: Zvolen – Pustý hrad. Vyhodnotenie keramického súboru z rokov 2009 a 2010; XLIII. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA ARCHEOLÓGIE STREDOVEKU. Mesto v stredoveku a jeho zázemie; Modra; 12.9.-16.9.2011
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N. – RUTTKAY, M.: State of archaeological heritage management in Slovakia; EAA 17th Annual Meeting – sekcia: What do I care? About priorities and ethics in the management of the archaeological heritage; Oslo (Nórsko); 14.9.-18.9. 2011
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.: A kora középkori sáncok rejtélye a Zólyomi-katlanban (Szlovákia); „Sötét idők rejtélyei” (6-11. századi rejtélyek a Kárpát-medencében és környékén); Békéscsaba (H); 19.1.-21.1.2011

Vybrané prednášky pre verejnosť v roku 2012:

PhDr. Ján Beljak, PhD.

a kolektív.

Odborná prednáška o Pustom hrade počas XX. výstupu na Pustý hrad. / osobná prednáška/beseda

Pustý hrad vo Zvolene

8.9.2012 / -

PhDr. Ján Beljak, PhD.

a kolektív.

Nové archeologické objavy zo Zvolenského Pustého hradu / osobná prednáška/beseda

Krajská knižnica Zvolen

20.11.2012 / -

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Za informácie o výskume Zvolenského Pustého hradu a centrálnej časti mesta Zvolen. / osobná prednáška/beseda

Klub seniorov vo Zvolene.

5.12.2012 / -

Vybrané prednášky pre verejnosť v roku 2011

 • BELJAK, J.: Život na stredovekom hrade. Katedra archeológie UKF v Nitre 16.11.2011
 • BELJAK, J. – MALINIAK, P.: Výstup na Pustý hrad (13. ročník): KDK Zvolen, OC KDH Zvolen, poslanci NR SR - Pustý hrad 21.8.2011
 • BELJAK, J. - MALINIAK, P. - ŠIMKOVIC, M.: XIX. ročník výstupu na Pustý hrad (za účasti poslancov NR SR a EP) - Zvolen - Pustý hrad 3.9.2011
 • BELJAK, J. – MALINIAK, P. - RUTTKAY, M. - ŠIMKOVIC, M.: Rytierske dni na Pustom hrade (za účasti ministra kultúry SR Daniela Krajcera) - Zvolen - Pustý hrad 28.5.2011
 • BELJAK, J. - PAŽINOVÁ, N.: Pustý hrad vo Zvolene - výsledky a perspektívy archeologického výskumu / osobná prednáška/beseda Detva - Podpolianske múzeum 30.11.2011
 • BELJAK, J.: Pustý hrad vo Zvolene - Nitra - Archeologický ústav SAV - deň otvorených dverí 9.11.2011
 • BELJAK, J.: Prednáška o výskume na Pustom hrade - Sliač - Veľtrh environmentálnych výučbových programov „Šiška 2011“ 13.10.2011
 • BELJAK, J. – MALINIAK, P. - PAŽINOVÁ, N. - ŠIMKOVIC, M.: Najnovšie objavy na Pustom hrade, Zvolen - Krajská knižnica Ľ. Štúra 29.11.2011
 • BELJAK, J.: Exkurzia na Pustý hrad, exkurzia Veľtrh environmentálnych výučbových programov „Šiška 2011“ 14.10.2011

 

Výsledky výskumu sú počas leta týždenne zverejňované na stránke www.pustyhrad.com.

 

Publikácie o Pustom hrade vydané v roku 2012

 • BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi. Die Wüste Burg bei Zvolen (Pustý hrad) in der mittleren Slowakei. In Burgen und Schlösser : Zeitschrift für Burgenforschung und Denkmalpflege, 2012, band 3, s. 146-152. ISSN 0007-6201.
 • BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi. A zólyomi Puszta vár kutatásánok eredményei. In Castrum : A Castrum Bene Egyesulet Hírlevele, roč. 15, 2012, s. 103-114. ISSN 1787-1093.
 • ŠIMKOVIC, Michal - BELJAK, Ján - MALINIAK, Pavol. The Deserted Castle of Zvolen (Pustý hrad Zvolen) : Guide to the castle. Zvolen ; Banská Bystrica : The Town of Zvolen : Central Slovakia Tourist Board, 2012. 42 s.
 • BELJAK, Ján - PAŽINOVÁ, Noémi. Zvolen - Pustý hrad-Dolný hrad : VS 17877. Nitra : AÚ SAV, 2012. 438 l.

 

Publikácie o Pustom hrade vydané v roku 2011

 • BELJAK, Ján - MALINIAK, Pavol - PAŽINOVÁ, Noémi. Zvolenský Pustý hrad vo svetle archeologického bádania (od amatérskych výkopov až po začiatok systematického výskumu). In Archaeologia historica, 2011, ročník 36, číslo 1, s. 265-278. ISSN 0231-5823.
 • PAŽINOVÁ, Noémi - BELJAK, Ján. Summer School in Slovakia. In The European Archaeologist : The newsletter of EAA members for EAA members, issue no. 35, Summer 2011, p. 50-51. ISSN 1022-0135.
 • ŠIMKOVIC, Michal - BELJAK, Ján - MALINIAK, Pavol. Zvolenský Pustý hrad : sprievodca po hrade. Zvolen : Mesto, 2011. 42 s.
 • BELJAK, Ján a kol. Zvolen - Pustý hrad - Dolný hrad : VS 17573. Nitra : AÚ SAV, 2011. 400 l.

Publikácie o Pustom hrade v tlači:

 • BELJAK, Ján – ŠIMKOVIC, Michal.: Pustý hrad, In: MONOGRAFIA MESTA ZVOLEN 2013; 8,8 str. Typ: ADEB
 • BELJAK, Ján – MALINIAK, Pavol - PAŽINOVÁ, Noémi – ŠIMKOVIC, Michal.: Burg Pustý hrad bei Zvolen - eine Zeugin mittelalterlichen Lebens. Differenzierung des Raumes der königlichen Burg auf der Grundlage der archäologischen, architektonischen und historischen Forschung.; Castrum Bene 2011, Ljubljana 24,5 str.
 • BELJAK, Ján – KVIETOK, Martin - PAŽINOVÁ, Noémi – ŠIMKOVIC, Michal.: VÝSKUM NA PUSTOM HRADE VO ZVOLENE V ROKU 2011, AVANS za rok 2011. Nitra: Archeologický ústav SAV; 26,8 str. Typ: BDFB
 • BELJAK, Ján – KVIETOK, Martin - PAŽINOVÁ, Noémi – ŠIMKOVIC, Michal.: VÝSKUM NA PUSTOM HRADE VO ZVOLENE V ROKU 2010, AVANS za rok 2010. Nitra: Archeologický ústav SAV; 16,8 str.
 • BELJAK, Ján – MALČEK, Róbert.: ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM VO ZVOLENE – PODBOROVEJ V ROKU 2010, AVANS za rok 2010. Nitra: Archeologický ústav SAV; 4 str.
 • BELJAK, Ján – PAŽINOVÁ, Noémi.: Das Geheimnis der frühmittelalterlichen Wälle im Zvolener Talkessel (Slowakei), A kora középkori sáncok rejtélye a Zólyomi-katlanban (Szlovákia). In Zborník z konferencie „Sötét idők rejtélyei” (6-11. századi rejtélyek a Kárpát-medencében és környékén) Békéscsaba 2011; 40,6 str.
 • BELJAK, Ján – PAŽINOVÁ, Noémi – ŠIMKOVIC, Michal.: ARCHEOLOGICKÝ A ARCHITEKTONICKO-HISTORICKÝ VÝSKUM NA DOLNOM HRADE PUSTÉHO HRADU VO ZVOLENE V ROKOCH 2009-2011, CARIS. Nitra: Archeologický ústav SAV; 39 str.
 • BELJAK, Ján – ŠIMKOVIC, Michal.: Archeologický a architektonicko–historický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene v rokoch 2009 a 2010, In: Monumentorum tutela 23; 41,3 str.

Spolupráca na výskume s poprednými univerzitami a ďalšími pracoviskami:


Popularizačná činnosť v médiách

 

2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Archeológovia zostávajú pri donjone / tlač

www.zvolen.sme.sk, MY Zvolenskopodpolianske noviny

30.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Dobré ráno - Pustý hrad / rozhlas

REGINA

5.9.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Dobré ráno - výstava a prednáška o Pustom hrade / rozhlas

REGINA

20.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Dolný hrad - brána / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Dolný hrad - bránička / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Dolný hrad - tzv. spojovací múr / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Dolný hrad - veža / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Dolný hrad konečne ožíva, študenti tu odkrývajú históriu / tlač

Život 34/2012

15.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Dolný Pustý hrad / internet

www.ebidat.de

25.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - bašta / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - brána / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - celkový popis / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - dejiny bádania / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - história / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - palác a cisterna / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - pravek a depot / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - terasy a dielne / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - veža I. a opevnenie / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - veža II. / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný hrad - výhľad a okolité lokality / iné

Náučný chodník Pustý hrad - INFOTABULA

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Horný Pustý hrad / internet

www.ebidat.de

25.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Letná škola archeológie / TV

TV Hronka

19.7.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Letná škola archeológie 2012 / internet

www.UKF.sk

27.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Letná škola archeológie a záverečná komisia / TV

TV Hronka

20.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Mesto vynovilo náučný chodník / tlač

Zvolenské ECHO

29.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Na hrade objavili urnový hrob / tlač

Zvolenské Echo

24.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Na Pustom hrade našli urnový hrob / tlač

Zvolensko Podpolianske noviny; č. 33, s. 5

21.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Na Pustom hrade objavili urnový hrob z doby bronzovej / tlač

SITA (www.webnoviny.sk)

20.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Na Pustom hrade objavili urnový hrob z doby bronzovej / tlač

TASR

20.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Na Pustom hrade pribudli nové informačné tabule / TV

TA3

21.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Náučný chodník / internet

www.pustyhrad.com

19.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Nová stálá expozice Pustého hradu ve Zvolenu / rozhlas

Český rozhlas

28.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Otvorenie výstavy o Pustom hrade / TV

TV Hronka

20.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Pokračovanie archeologického výskumu na Pustom hrade / TV

TV PATRIOT

26.7.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Pustý hrad / TV

STV

20.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Pustý hrad 2011 / internet

www.archeol.sav.sk

19.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Pustý hrad 2012 / internet

www.archeol.sav.sk

19.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Tím archeológov zostáva pri donjone / tlač

Zvolensko Podpolianske noviny; č. 25, s. 5

26.6.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

V Pustom hrade odkryli 3 tisíc rokov starý hrob / TV

TA3

7.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Vo Zvolene sa diskutovalo o Pustom hrade / internet

http://zv-podujatia.com

24.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Výskum - rok 2012 / internet

www.pustyhrad.com

20.8.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Výstava o výskumoch na Pustom hrade je aj s archeologickým pieskoviskom / tlač

zvolen.sme.sk

1.12.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Vystavili nálezy z doby bronzovej / tlač

TASR, www.zvolen.sme.sk

14.5.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Zvolen - Kubániho ulica / internet

www.archeol.sav.sk

19.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Zvolen - Nám. SNP / internet

www.archeol.sav.sk

19.11.2012

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Zvolen má stálu expozíciu o Pustom hrade / tlač

Infolisty Mestského úradu Zvolen 4/2012

12.12.2012


2011

 • Archeológov potešila brána aj kovanie / tlač MY – Zvolensko-Podpolianske noviny, Číslo 32 16.8.2011
 • Archeológovia idú na hrad / tlač Zvolenské noviny, Číslo 26, 27.6.2011
 • Archeológovia netušia komu patril hrádok pri Hrone / tlač SME.ZVOLEN.SK 26.11.2011
 • Archeológovia odkryli spojovaciu hradbu / tlač Zvolensko Podpolianske noviny; č. 16, s. 5; 27.4.2011
 • Archeológovia vykopali strieborný denár / tlač Plus jeden deň, Číslo 193 19.8.2011
 • Brána archeológov potešila, postavili ju ako lego / tlač MY Zvolensko-podpolianske noviny 20.8.2011
 • Cisterna je dôkazom premysleného uvažovania stredovekých staviteľov / tlač MY Zvolensko-podpolianske noviny 20.3.2011
 • Dolný hrad Pustého hradu je o storočie starší, ako sa myslelo / tlač SITA 25.11.2011
 • Dolný hrad vznikol o storočie skôr, než sa predpokladalo / tlač TASR 6.12.2011
 • Donjon je unikátom strednej Európy / tlač MY Zvolensko-podpolianske noviny 1.5.2011
 • Európsky unikát Pustý hrad Zvolen sa stal ešte unikátnejší – je to dvojhrad / rozhlas Rozhlasová stanica Regina – Report 7.6.2011
 • Letná škola archeológie / tlač Zvolenské noviny, Číslo 31 1.8.2011
 • Letná škola archeológie 2011 / tlač NÁŠ ČAS – Časopis Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Číslo 8 8.2011
 • Letná škola archeológie na Pustom hrade / internet SAV-Informačný servis 5.8.2011
 • Miniatúrne platidlo / tlač Nový Čas 6.9.2011
 • Na Pustom hrade sa odkrývajú tajomstvá / tlač Zvolenské ECHO 25.3.2011
 • Na Pustom hrade vo Zvolene objavili archeológovia vzácny nález / TV TA3 14.8.2011
 • Našli Izabelin sobášny denár / tlač SME.ZVOLEN.SK 3.9.2011
 • Objavili unikátnu kráľovskú mincu! / tlač Zvolenské noviny, Číslo 35 29.8.2011
 • Objavili vzácnu mincu / TV Markíza - Správy o 17:00 18.8.2011
 • Objavy z Pustého hradu zaujali Zvolenčanov / internet zvolen24.sk 1.12.2011
 • Pomohol aj Vyšehradský fond / tlač Zvolenské Echo, Číslo 30-31 12.8.2011
 • Predstavujeme Sedem divov kraja / tlač Náš kraj (časopis VUC BB) 4.2.2011
 • Pustý hrad skrýva veľa prekvapení / tlač Pravda, Číslo 192 18.8.2011
 • Pustý hrad, div kraje / rozhlas Český rozhlas Leonardo 30.4.2011
 • Report about summer school and excavation / TV TV Hronka (Regional television of Banská Bystrica) 18.8.2011
 • Report about the International Summer school at the Deserted castle / rozhlas Rozhlasová stanica Rádio Lumen – from 20.30 – column Študentské šapitó 10.10.2011
 • Spoznajte najnovšie objavy z Pustého hradu / internet dnes24.sk 29.11.2011
 • Tretí rok na Pustom hrade. / internet zvolen.sme.sk 20.8.2011
 • V bráne dolného hradu sa našli vzácne kovania z konského postroja / tlač TASR 17.8.2011
 • Výskum cisterny archeológovia odkladajú, hoci sú nedočkaví / tlač Zvolensko Podpolianske noviny; č. 10, s. 5 15.3.2011
 • Zvolen Veľkého kráľa / dokumentárny film STV 22.9.2011

28.9.2009
Súhrn všetkých článkov o Pustom hrade odvysielaných v Českom rozhlase.


5.9.2009
Obsiahla reportáž z najnovšieho diania na hrade - z archeologického výskumu Dolného hradu, vysielaná v Českom rozhlase


Ostatné príspevky o hrade:
1. Archeologický výskum na Dolnom hrade Pustého hradu vo Zvolene a na trase R1 v Banskej Bystrici AZTV Dana Ferienčíková 4.8.2009
2. Archeológovia sa pustia do neznámej časti hradu. Na Pustom hrade sa začína nová výskumná sezóna MY Zvolensko-podpolianske noviny Kveta Fajčíková 28.7.2009
3. Archeológovia sa zamerali na záchranu obytnej veže MY Zvolensko-podpolianske noviny Kveta Fajčíková 6.10.2009
4. Dolný hrad Pustého hradu vo Zvolene TV 13 Ambróziová 5.8.2009
5. Dolný hrad vydal prvé tajomstvá Zvolenské ECHO Kveta Fajčíková 11.9.2009
6. Dolný Pustý hrad stíchol Zvolenské noviny Martin Mázor 12.10.2009
7. K výskumu na Pustom hrade TV 13 Monika Obrtalová 13.6.2009
8. Kríza takmer zastavila archeologický výskum TA3 Martin Dušička 15.5.2009
9. Na Pustom hrade objavili keramiku z neskorej doby kamennej TASR Jozef Poliak 21.9.2009
10. O Pustom hrade Slovenský rozhlas Michal Varošík 13.6.2009
11. O výskume na Pustom hrade Zvolenské noviny Martin Mázor 21.9.2009
12. O využití Pustého hradu Zvolenské noviny Martin Mázor 15.6.2009
13. Odhalili tajomstvá neznámej časti Pustého hradu TA3 Martin Dušička 30.8.2009
14. Prioritou je zachrániť ohrozený donjon Zvolenské ECHO Kveta Fajčíková 14.8.2009
15. Pustý hrad Slovenský rozhlas Martina Bodnárová 6.8.2009
16. Pustý hrad – po Hornom idú skúmať Dolný hrad Zvolenské noviny Martin Mázor 3.8.2009
17. Pustý hrad očima archeologa Český rozhlas Leonardo Adriana Krobová 28.9.2009
18. Pustý hrad prišiel o Václava Hanuliaka Zvolenské ECHO Kveta Fajčíková 7.5.2009
19. Pustý hrad v objetí zimy Český rozhlas Leonardo Adriana Krobová 26.12.2009
20. Skúmajú Dolný Pustý hrad Televízna stanica Markíza; Televízne noviny Dnes Jakub Bubeník 8.8.2009
21. Skúmajú záhadu Pustého hradu Plus 1 deň Erika Krčová 12.8.2009
22. Výskum na Pustom hrade TV LUX Milan Spišiak 13.6.2009
23. Začali skúmať neprebádané časti Pustého hradu SME Kveta Fajčíková 5.8.2009
24. Záchrancovia hradov musia pamätať na búrky SME Kveta Fajčíková 1.9.2009
25. Zazimovali Pustý hrad Zvolenské noviny Martin Mázor 5.10.2009
26. Združenie priateľov Pustého hradu TV LUX; Doma je doma Janka Fedešová 1.10.2009
27. Relácia v Slovenskom rozhlase - rádiu Regina o hrade 20.3.2010
Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com