Menu

Čierne zeme


Čierne zeme
Čierne zeme. Zaniknuté koryto Hrona. Foto: J. Beljak.


Nálezisko sa nachádza na severnom okraji intravilánu mesta Zvolen v mieste s nevýrazným prevýšením voči dnes už zregulovanému toku Hrona. Povrchovým prieskumom P. Mosný vyzbieral fragmenty pravekej a vrcholno stredovekej keramiky. Archeologický výskum na ploche plánovanej výstavby obytného komplexu uskutočnil J. Beljak v roku 2008. Zachytený a zdokumentovaný bol archeologický kontext fragmentov keramiky z neskorej doby kamennej (postbadenský vývoj) spolu s nálezmi neopracovaného dreva (dub, jaseň, brest a breza). Nálezy spočívali v mŕtvom ramene Hrona. Drevo je rádiouhlíkovou analýzou datované medzi roky 2470-2280 pred Kr.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2018 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Pracovné workshopy a spracovanie nálezov na hrade Peťuša v roku 2018 boli podporené dotáciou Obnovme si svoj dom MK SR, podprogram 1.3

MKSR

Letnú školu archeológie 2018 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com