Menu

Čierne zeme


Čierne zeme
Čierne zeme. Zaniknuté koryto Hrona. Foto: J. Beljak.


Nálezisko sa nachádza na severnom okraji intravilánu mesta Zvolen v mieste s nevýrazným prevýšením voči dnes už zregulovanému toku Hrona. Povrchovým prieskumom P. Mosný vyzbieral fragmenty pravekej a vrcholno stredovekej keramiky. Archeologický výskum na ploche plánovanej výstavby obytného komplexu uskutočnil J. Beljak v roku 2008. Zachytený a zdokumentovaný bol archeologický kontext fragmentov keramiky z neskorej doby kamennej (postbadenský vývoj) spolu s nálezmi neopracovaného dreva (dub, jaseň, brest a breza). Nálezy spočívali v mŕtvom ramene Hrona. Drevo je rádiouhlíkovou analýzou datované medzi roky 2470-2280 pred Kr.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com