Menu

Výskum hradu Muráň v roku 2013


Výskum na hrade Muráň (935 m n. m.) sa realizoval od 6. júna do 12.júla 2013, viedol ho odborný pracovník Archeologického ústavu SAV R. Malček. Zameral sa na objekt tzv. Kapitánskeho domu, najlepšie zachovanej architektúry v areáli hradu. Viacerými sondami sa skúmal exteriér i interiér budovy, zároveň sa odstraňoval suťový kužeľ tak, aby sa odkryli i nadzemné murivá a aby sa v budúcnosti mohlo pristúpiť k jej plánovanej pamiatkovej obnove. V interiéri Kapitánskeho domu sa zdokumentovala hĺbka založenia základov jednotlivých častí objektu a niektoré detaily – avšak výskum ukázal, že rôzne nedávne zásahy pravdepodobne zničili zvyšky pôvodného vybavenia (pec). V exteriéri sa pri severovýchodnom priečelí budov pod vrstvou sute odkryli dve mladšie prístavby zatiaľ neurčenej funkcie a pod súčasným vstupom základy pôvodného „apsidovitého“ ukončenia mladšieho juhozápadného krídla Kapitánskeho domu (pravdepodobne šlo o základ vežičky barokovej prístavby). V interiéri objektu pristaveného k juhovýchodnému nárožiu budovy sa našiel zhluk komorových kachlíc, ktoré zrejme pochádzali zo zbúranej pece. Dôležitú informáciu poskytla sonda 1, ktorá v šírke 1,5 m rezala priľahlú budovu so zahĺbeným suterénom – ňou sa nezistila len niveleta pôvodnej podlahy (či skôr dna) „pivnice“ v jej interiéri ale aj rôzne terénne úpravy exteriériu – napr. fragment dlažby; pod týmito úpravami sa nad vápencovým podložím prerezala sídlisková vrstva s nálezmi z mladšej, prípadne neskorej doby bronzovej náležiace kyjatickej (resp. už pilinskej) kultúre a v tejto vrstve sa odkryl kostrový „hrob“ nedospelého jedinca.

Archeologický výskum bol v roku 2013 podporený dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com