Menu

Pod bralami


Pod bralami
Pod bralami. Letecká snímka.
Foto: J. Beljak. © Aú SAV Nitra.


Poloha sa nachádza na juhozápadnom okraji mesta na ľavobrežnej terase Hrona nad jeho sútokom so Slatinou. R. 1981 tu archeologický výskum počas stavby mestského obchvatu uskutočnil P. Žebrák. Poloha bola osídlená vo viacerých obdobiach. Našiel sa tu sídliskový objekt badenskej kultúry z neskorej doby kamennej, pece z mladšej doby bronzovej (lužická kultúra), predpúchovská keramika z mladšej doby železnej, jama púchovskej kultúry z doby rímskej a zvyšky viacerých slovanských nadzemných stavieb z 8. a počiatku 9. storočia.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com