Menu

jún 2019 - 1. týždeň
jún 2019 - 2-4. týždeň
júl 2019
august 2019
september 2019
október 2019
december 2019


Čo priniesol rok 2019 na Pustom hrade a čo plánujeme v roku 2020


Výskum a konzervovanie odkrytej architektúry na Pustom hrade už 28 rokov financuje Mesto Zvolen. Archeologický výskum je zároveň podporený aj z programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny SR, Združenia Archeofact a vedeckých grantov Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre a Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Letnú školu archeológie podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Na dobrovoľníckych brigádach sa podieľali členovia OZ Priaznivci Pustého hradu.
Vedenie výskumu a praktickú výučbu študentov na Pustom hrade zabezpečoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre pod mojim vedením v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre, kde prof. PhDr. Noémi Beljak Pažinová, PhD. zabezpečovala projekt Medzinárodnej letnej školy archeológie. Na výskume sa tiež ako asistenti vedúceho výskumu podieľali Dr. Szabolcs Balázs Nagy, Mgr. Mária Putško, Mgr. Miloš Čierny a Dieter Barz.
Už počas júla 2019 sa začala na Dolnom Pustom hrade pamiatková obnova západnej hradby medzi hlavnou vstupnou bránou a kráľovskou obytnou vežou. Ešte pred obnovou sme zrealizovali jej preskúmanie a dokumentáciu pomocou sondy 1/2019. Pri jej vnútornom líci sme sondou 2/2019 odkryli aj časť nádvoria s nálezmi z vrcholného stredoveku, V strednej časti areálu Dolného hradu sme zrealizovali sondu 3/2019 bohatú na nálezy z neskorej doby kamennej i doby bronzovej. Spolu sme na Dolnom hrade preskúmali plochu veľkosti 220,5 m2 a našli 2403 archeologických nálezov, medzi nimi aj dve strieborné denáre z 13. storočia.
Od polovice júla sa na Pustom hrade konala medzinárodná letná škola archeológie so študentmi z Maďarska i Slovenska. Počas nej sme najprv dokončili sondy na Dolnom hrade a v závere júla sme sa s celým výskumným tímom presunuli na Horný hrad, kde sme zrealizovali šesť archeologických sond na ploche 265,0 m2 a v nich našli až 50831 nálezov. Sonda 1/2019 sa nachádzala na plošine v blízkosti hlavnej vstupnej brány. Už po stiahnutí prvej vrstvy sa v nej črtal pôdorys pravdepodobne zrubového objektu, ktorý bol tvorený čiernou vrstvou bohatou na archeologické nálezy, o. i. sa tu našla minca Ondreja II. (1205-1235), železné pracky, mosadzné kovanie s nápisom „HILF“ (zrejme súčasť nápisu Mária Hilf – Pomocná Panna Mária) a torzá celých nádob z vrcholného stredoveku a ranného novoveku.
Sondy 2A-2D/2019 sa nachádzali pri veži komitátneho hradu – na najvyššom mieste Horného Pustého hradu. Ich cieľom bolo zistiť spôsob založenia veže, ktorá je v zlom statickom stave a v roku 2020 ju plánujeme kompletne zrekonštruovať. Sondy v okolí komitátneho hradu boli na archeologické nálezy najchudobnejšie, čo súvisí s intenzívnym bádaním v tomto priestore už v závere 19. storočia.
Na nálezy najbohatšia bola sonda 3/2019 na vrcholovej plošine Horného hradu (22479 nálezov). Odkryli sme v nej stredovekú i pravekú kultúrnu vrstvu s množstvom archeologických nálezov v podobe keramických črepov, zvieracích kostí a kovových predmetov. Našli sa pravé uhorské denáre, napodobenina viedenského feniga i český parvus, polotovary predmetov z parohoviny i hotové kostené výrobky ako hracie kocky a žetóny, železné čepele nožov, fragment podkovy i kosáka, hroty šípov s tŕňom i tuľajkou, fragmenty keramických téglikov na tavenie a ojedinelá bronzová nožička zvieraťa (podľa tvaru azda leva?) pravdepodobne z aquamanile, teda nádoby, ktorú používala aristokracia v stredoveku na umývanie rúk pred jedlom.
Veľmi bohaté na archeologické nálezy boli aj sondy pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Sonda 4/2019 (11920 nálezov) bola rezom južnej priekopy veže a sonda 5/2019 (12027 nálezov) pretínala jej severnú priekopu. Samotná priekopa bola vybudovaná v 14. storočí a znásobila obranyschopnosť veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu, ktorá je najbohatšia na cenné archeologické nálezy v rámci celého Pustého hradu. Medzi nálezmi dominovala keramika z druhej polovice 13. storočia a zvieracie kosti, ale našla sa tu aj minca Bela IV. (1235-1270), celé ostrohy, hroty šípov, bronzová nášivka/prívesok v tvare mušle i heraldické kovanie s kvetinovým vzorom.
Potvrdil sa tak náš predpoklad z predchádzajúcich výskumných sezón, že pomerne rovný priestor pred vežou vo východnej línii opevnenia Horného hradu a vrcholová plošina v jej susedstve sú na archeologické nálezy najbohatšie na Pustom hrade. Súvisí to s intenzívnou remeselnou činnosťou v 13. a na začiatku 14. storočia. Potvrdili sme opätovne aj výrobu falošných mincí na hrade. Spolu bolo v roku 2019 objavených na Pustom hrade 22 pravých mincí a 33 falzifikátov.
Poslednou sondou realizovanou na Hornom hrade bola sonda 6/2019, ktorá zároveň poslúžila ako základová jama pre stĺp, na ktorom už je osadená panoramatická kamera vybudovaná s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, Mesta Zvolen a OOCR Stredné Slovensko – podobne ako BIKE PARK Pustý hrad.
Počas výskumu sme tiež vyčistili areál Dolného a Horného hradu od náletovej vegetácie a tiež priestor pri tzv. spojovacom múre nad novým infocentrom. Terén sme tu upravili a zatrávnili. Očistili sme západnú líniu opevnenia Dolného hradu pred murovaním. Po jej premurovaní sme na ňu dali ochrannú vrstvu ílu a zeminy. Rovnako sme naviezli vrstvu ílu na už sanované línie opevnenia Dolného hradu (severnú, južnú i a tzv. spojovací múr) a aj na neodkrytú západnú a východnú líniu opevnenia. Upravili sme terén v okolí západnej hradby Dolného hradu a zastabilizovali svah pri ceste aby bol chránený pred eróziou. Presunuli sme aj stovky kubíkov kameňa od západnej hradby na centrálnu skládku pri východnej hradbe, aby návštevníci mali pekný pohľad na zrekonštruovanú západnú líniu opevnenia i kráľovskú vežu Dolného hradu.
Počas novembra sme vypracovali žiadosť o grant na Ministerstvo kultúry pre obnovu veže komitátneho hradu, ktorá je v havarijnom stave. Vyhotovili sme tiež žiadosť o grant pre obnovu paláca na Hornom Pustom hrade v rámci výzvy tzv. nórskych fondov „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“, ktorej cieľom je podpora obnovy a revitalizácie objektov kultúrneho dedičstva pre jeho opätovné alebo ďalšie využitie a podpora ich podnikateľského potenciálu. Banskobystrický samosprávny kraj sme požiadali o podporu pri aktualizácii informačného systému na Pustom hrade vrátane výmeny všetkých 23 informačných tabúľ v rámci projektu Pohronská hradná cesta. Veľmi si vážim pracovné nasadenie Janky Ferjenčíkovej Fašangovej z Odboru rozvoja mesta Zvolen, s ktorou každoročne žiadosti o granty vypracovávame. Pri realizovaní výskumu a obnovy je v rámci mesta Zvolen už roky aktívny Juraj Bobela, ktorý prevzal zodpovednosť za Pustý hrad za jedného z iniciátorov prác na hrade Pavla Fógla. Pri príprave projektov nám opäť pomohli projektanti Vladimír Kohút, Alexander Vágner a stavebný historik Michal Šimkovic. Nápomocný bol aj Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, s ktorým máme veľmi dobrú spoluprácu.
Počas decembra sme dokončili výskumnú dokumentáciu, ktorá obsahuje v častiach Dolný a Horný Pustý hrad spolu takmer 900 strán a je v nej spracovaný každý jeden archeologický nález. Veľmi pekne ďakujem Noémi, Milošovi a Majke za obrovské nasadenie pri spracovaní tak veľkého množstva archeologických nálezov v rekordne krátkom čase.
Veľká vďaka za úspešnú sezónu patrí tiež našim pracovníkom. Za každého počasia počas piatich mesiacov pomohli k tomu, aby bol Pustý hrad opäť pre návštevníkov atraktívnejší. Počas júla a augusta sa do výskumných prác zapojili aj študenti stredných a vysokých škôl. Murári urobili tiež kopec poctivej práce na sanácii západnej hradby Dolného hradu a hradbách tzv. Dončovho hradu. V neposlednom rade veľmi pekne ďakujeme vedeniu mesta Zvolen, jeho poslancom a pracovníkom úradu za možnosť realizovať archeologický výskum na pre nás tak cennom Pustom hrade.
Všetkým priaznivcom Pustého hradu prajem pekného Silvestra a teším sa na stretnutie na hradnom kopci. Rovnako prajem všetko najlepšie a veľa úspechov v novom roku.

(späť na začiatok)


Október na Pustom hrade


Počas posledného mesiaca prác na Pustom hrade v roku 2019 sme dokončili sanáciu západnej hradby Dolného hradu medzi hlavnou vstupnou bránou a kráľovskou vežou. Presunuli sme zvyšok skládky kameňa od západnej hradby na centrálnu skládku pri východnej hradbe. Celý terén sme upravili a preosiali sme zeminu z archeologických sond, ktorú sme použili na vegetačnú ochranu jej koruny. Zasypali sme tiež všetky archeologické sondy na Hornom Pustom hrade a upravili terén na jeho nádvorí. Vyčistili sme aj svah pod východnou hradbou Dolného Pustého hradu.

Sezóna 2019 bola na Pustom hrade najbohatšia na archeologické nálezy. Našli sme ich viac ako 55000. Medzi nimi vynikajú šperky z vrcholného stredoveku zo striebra a bronzu, ale aj pozlátené kovanie. Rekordná sezóna bola aj na nálezy mincí. Našli sme ich 22 s razbou a 25 falošných pripravených na razbu. Dominovali nálezy z 13. storočia. Sezóna bola bohatá aj na praveké nálezy, z ktorých na Hornom hrade vynikali črepy z neskorej doby bronzovej i drobné hlinené a kovové predmety ako prasleny, závažia, ihlice, náušnice.

Veľká vďaka za úspešnú sezónu patrí našim pracovníkom. Za každého počasia počas piatich mesiacov pomohli k tomu aby bol Pustý hrad opäť pre návštevníkov atraktívnejší. Počas júla a augusta sa do výskumných prác zapojili aj študenti stredných a vysokých škôl.

Výskum a obnova Pustého hradu sa v roku 2019 realizovali s podporou Mesta Zvolen, Ministerstva kultúry, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Počas leta sa uskutočnil ďalší ročník Medzinárodnej školy archeológie, ktorý organizovala Katedra archeológie UKF a Archeologický ústav SAV v Nitre s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Aktuálne sme podali žiadosť o grant na Ministerstvo kultúry pre obnovu veže komitátneho hradu, ktorá je v havarijnom stave, dokončujeme žiadosť o grant pre obnovu paláca na Hornom Pustom hrade. Banskobystrický samosprávny kraj budeme žiadať o podporu pri aktualizácii informačného systému na Pustom hrade vrátane výmeny všetkých informačných tabúľ v rámci projektu Pohronská hradná cesta.

Už tento štvrtok (14.11.2019) sa o 16:00 uskutoční v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene tradičná prednáška o aktuálnych výsledkoch archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade vo Zvolene. Prednášku obohatí aj prezentácia o mäsitej strave, ktorú konzumovali jej obyvatelia v 13. storočí. Tešíme sa na vašu účasť.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronska hradna cesta

(späť na začiatok)


Výskum a obnova na Pustom hrade v septembri 2019


Počas septembra 2019 sme postupne doskúmali sondy na Hornom Pustom hrade. Sonda 1/2019 pri bráne nám priniesla mincu Ondreja II. a rekonštruovateľné torzá nádob z vrcholného stredoveku. V sondách 2A/2019 – 2D/2019 sme doskúmali priestor pri veži komitátneho hradu na najvyššej kóte Pustého hradu, kde sme overili spôsob jej založenia. Sonda 3/2019 bola na archeologické nálezy jedna z najbohatších. Z preosievania jej hlinitej výplne sme našli aj krásne strieborné kovanie s Anjou ľaliou. Nie menej bohaté na nálezy boli aj sondy 4/2019 a 5/2019, ktoré boli rezom cez priekopu okolo veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Priniesli rozsiahly nálezový súbor z druhej polovice 13. storočia vrátane mincí, strieborných kovaní a aj pozlátenej pracky. Archeologický výskum na hrade realizuje Archeologický ústav SAV v Nitre. Do finále postúpila aj pamiatková obnova Pustého hradu. Kompletne sa podarilo zrekonštruovať západnú líniu opevnenia Dolného hradu medzi hlavnou vstupnou bránou a kráľovskou vežou. Rovnako sú opravené úseky priečneho múru a severnej hradby tzv. Dončovho hradu na Hornom Pustom hrade. Veľká vďaka pri výskume a obnove Pustého hradu patrí študentom v rámci Medzinárodnej letnej školy archeológie, ktorú organizovala Katedra archeológie FF UKF v Nitre, a predovšetkým pracovníkom v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy nášho kultúrneho dedičstva podporeného Ministerstvom kultúry SR a Európskym sociálnym fondom. Teším sa, že pri veži vo východnej línii opevnenia Horného Pustého hradu je osadená panoramatická kamera, ktorá už vysiela nádherné zábery na hrad i okolie. Kamera je jedinou doposiaľ umiestnenou na stredovekom hrade na Slovensku. Osadiť sa ju podarilo s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, OOCR Stredné Slovensko a Mesta Zvolen.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronska hradna cesta

(späť na začiatok)


MEDZINÁRODNÁ LETNÁ ŠKOLA ARCHEOLÓGIE A OBNOVA NA PUSTOM HRADE VO ZVOLENE V LETE 2019


Už počas júla sa začala na Dolnom Pustom hrade pamiatková obnova západnej hradby medzi hlavnou vstupnou bránou a kráľovskou obytnou vežou, ktorú podporilo Mesto Zvolen a Ministerstvo kultúry prostredníctvom grantového programu Obnovme si svoj dom. Aktívne sa do nej zapojilo aj našich 20 zamestnancov v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva a práce v priebehu augusta výrazne pokročili. Ešte pre obnovou západnej hradby sme zrealizovali jej preskúmanie a dokumentáciu. Pri jej vnútornom líci sme sondou 2/2019 odkryli aj časť nádvoria s nálezmi z vrcholného stredoveku a v strede nádvoria Dolného hradu sme zrealizovali sondu 3/2019 bohatú na nálezy z neskorej doby kamennej.
Od polovice júla na Pustom hrade prebieha medzinárodná letná škola archeológie s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. Jej hlavným organizátorom je Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Archeologický ústav SAV v Nitre, občianske združenie ARCHEOFACT, Mesto Zvolen a Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti v Maďarsku. Počas nej sme najprv dokončili sondy na Dolnom hrade a v závere júla sme sa s celým výskumným tímom presunuli na Horný hrad, kde realizujeme šesť archeologických sond.
Sonda 1/2019 sa nachádza na plošine v blízkosti hlavnej vstupnej brány. Už po stiahnutí prvej vrstvy sa v nej črtal pôdorys pravdepodobne zrubového objektu, ktorý bol tvorený čiernou vrstvou bohatou na archeologické nálezy, o. i. sa tu našla minca Ondreja II. (1205-1235), železné pracky, mosadzné kovanie s nápisom „HILF“ a torzá celých nádob z vrcholného stredoveku a ranného novoveku.
Sondy 2A-2D/2019 sa nachádzajú pri veži komitátneho hradu – na najvyššom mieste Horného Pustého hradu. Ich cieľom bolo zistiť spôsob založenia veže, ktorá je v zlom statickom stave a budúci rok ju plánujeme kompletne zrekonštruovať. Tieto sondy boli na archeologické nálezy najchudobnejšie čo súvisí s intenzívnym bádaním v tomto priestore už v závere 19. storočia.
Na nálezy najbohatšia je sonda 3/2019 na vrcholovej plošine Horného hradu. Odkryli sme v nej stredovekú i pravekú kultúrnu vrstvu s množstvom archeologických nálezov v podobe keramických črepov, zvieracích kostí a kovových predmetov. K výnimočným stredovekým nálezom patrili dve desiatky mincových plieškov pripravených na razbu falzifikátov mincí uhorských a českých kráľov. Našli sa aj pravé uhorské denáre, napodobenina viedenského feniga i český parvus, polotovary predmetov z parohoviny i hotové kostené výrobky ako hracie kocky a žetóny, železné čepele nožov, fragment podkovy i kosáka, hroty šípov s tŕňom i tuľajkou, fragmenty keramických téglikov na tavenie a ojedinelá bronzová nožička zvieraťa (podľa tvaru azda leva?) pravdepodobne z aquamanile, teda nádoby, ktorú používala aristokracia v stredoveku na umývanie rúk pred jedlom.
Z pravekých nálezov k výnimočným kusom patrí bronzová tyčinka a rytou technikou zdobený kruhový šperk, zámerne prehnutý bronzový šíp, zdobené fragmenty hrncovitých nádob a šálok, ako aj drobné hlinené predmety, medzi ktorými vynikali prasleny (aj zdobený) a kompletne zachované prevŕtané hlinené koliesko s ozdobnou hranou. Tieto nálezy tu nechali prví trvalí obyvatelia Pustohradného kopca v závere doby bronzovej (okolo 1000 rokov pred Kr.), ktorí si tu postavili opevnené hradisko a využívali prírodné danosti lokality s dobrým pohľadom do Zvolenskej kotliny a jej širšieho okolia.
Veľmi bohaté na archeologické nálezy sú aj sondy pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu. Sonda 4/2019 je rezom južnej priekopy veže a sonda 5/2019 (s hĺbkou viac ako 2 metre je najhlbšia) pretína jej severnú priekopu. Medzi nálezmi dominuje keramika z druhej polovice 13. storočia a zvieracie kosti, ale našla sa tu aj minca Bela IV. (1235-1270), celé ostrohy, hroty šípov, bronzová nášivka/prívesok v tvare mušle a heraldické kovanie s kvetinovým vzorom a ďalšie s nápisom.
Potvrdil sa tak náš predpoklad z predchádzajúcich výskumných sezón, že plató pred vežou vo východnej línii opevnenia Horného hradu a vrcholová plošina v jej susedstve sú na archeologické nálezy najbohatšie na Pustom hrade. Súvisí to s tým, že v 13. a na začiatku 14. sa tu vykonávala intenzívna remeselná činnosť vrátane výroby falošných mincí.
Poslednou sondou realizovanou na Hornom hrade je 6/2019, ktorá zároveň poslúžila ako základová jama pre stĺp, na ktorom bude osadená panoramatická kamera.
Už najbližšiu sobotu 7.9.2019 sa uskutoční XXVII. ročník Národného výstupu na Pustý hrad s bohatým programom. Aj tento rok sme pre účastníkov pripravili odborný výklad o výsledkoch archeologického výskumu, najnovšie pohľadnice a prospekty o Pustom hrade i Pohronskej hradnej ceste. Nezabudneme ani na ukážku najkrajších archeologických nálezov z tohtoročnej výskumnej sezóny.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronska hradna cesta

(späť na začiatok)MEDZINÁRODNÁ LETNÁ ŠKOLA ARCHEOLÓGIE A OBNOVA NA PUSTOM HRADE VO ZVOLENE POČAS JÚLA 2019

Počas júla 2019 sa uskutočnila jubilejná desiata sezóna medzinárodnej letnej školy archeológie na Pustom hrade. Jej hlavným organizátorom bola Katedra archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Archeologický ústav SAV v Nitre, občianske združenie ARCHEOFACT, Mesto Zvolen a Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti v Maďarsku. Na projekte participovali aj lektori z Maďarska (Szabolcs Balász Nagy) a Nemecka (Dieter Barz).
V rámci letnej školy archeológie sa realizoval terény archeologický výskum najprv na Dolnom a následne na Hornom Pustom hrade. Na nálezy najbohatšia je sonda 3/2019 na vrcholovej plošine Horného hradu. Odkryli sme v nej stredovekú i pravekú kultúrnu vrstvu s množstvom archeologických nálezov v podobe keramických črepov, zvieracích kostí a kovových predmetov. K výnimočným stredovekým nálezom patrili dve desiatky mincových plieškov pripravených na razbu falzifikátov mincí uhorských a českých kráľov, niekoľko pravých uhorských denárov i český parvus, polotovary predmetov z parohoviny i hotové kostené výrobky, železné čepele nožov, fragment podkovy i kosáka, hroty šípov s tŕňom i tuľajkou, fragmenty keramických téglikov na tavenie a ojedinelá bronzová nožička zvieraťa (podľa tvaru azda leva?) pravdepodobne z aquamanile, teda nádoby, ktorú používala aristokracia v stredoveku na umývanie rúk pred jedlom. V stredoveku tieto nádoby bývali z hliny, alebo vzácnejšie z bronzu alebo mosadze, často zobrazovali zvieratá, alebo ľudí, aj v podobe jazdcov sediacich na ich chrbte. Na Pustom hrade ide zatiaľ o prvý nález tohto typu.
Z pravekých nálezov k výnimočným kusom patrí bronzová tyčinka a rytou technikou zdobený kruhový šperk, zámerne prehnutý bronzový šíp, zdobené fragmenty hrncovitých nádob a šálok, ako aj drobné hlinené predmety, medzi ktorými vynikali prasleny (aj zdobený) a kompletne zachované prevŕtané hlinené koliesko s ozdobnou hranou.
Medzi objavené nehnuteľné nálezy patrilo ohnisko kruhového tvaru identifikované priamo pri vnútornom líci stredovekého opevnenia hradu v severnom sektore sondy a v južnom sektore bola identifikovaná výrazná deštrukcia kvadratického tvaru zrejme podlahy/steny budovy zo záveru doby bronzovej. Opätovne sa potvrdil poznatok známy už z minulých rokov, že masívna stredoveká murovaná hradba bola založená priamo na splanírovanú pravekú vrstvu zo záveru doby bronzovej.
Okrem vykopávok si účastníci letnej školy priamo v teréne postupne vyskúšali kresebnú dokumentáciu profilov i pôdorysu skúmaných sektorov na milimetrový papier v mierke 1:20, vyhľadávanie artefaktov pomocou preosievania vykopanej hliny, umývanie nálezov a v depozitári aj triedenie a kategorizáciu archeologických predmetov z minulých výskumov Pustého hradu.
V rámci letnej školy archeológie hrad 25. júla navštívil aj župan Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter v rámci otvorenia Pohronskej hradnej cesty, ktorá spája deväť hradov a ďalšie významné pamiatky pozdĺž toku Hrona od Zvolenského zámku až po opevnený kláštor benediktínov v Hronskom Beňadiku. Na Pustý hrad neprišiel s prázdnymi rukami, ale účastníkov a ďalších brigádnikov obdaroval tričkami s logom letnej školy archeológie a pohronskej hradnej cesty.
Na Dolnom Pustom hrade prebieha pamiatková obnova západnej hradby medzi hlavnou vstupnou bránou a kráľovskou obytnou vežou, ktorú podporilo Mesto Zvolen a Ministerstvo kultúry prostredníctvom grantového programu Obnovme si svoj dom. Aktívne sa do nej zapojilo aj našich 20 zamestnancov v rámci projektu zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Aktuálne tiež prebiehajú práce na projektovej dokumentácii pre sanáciu veže na najvyššej kóte Horného hradu, ktorá vykazuje značné statické poruchy a budúci rok by sme ju chceli opraviť.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Výskum Pustého hradu - júl 2019

(späť na začiatok)

Prvý mesiac pamiatkovej obnovy a výskumu na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2019

Počas júna sme začali realizovať archeologický výskum na Pustom hrade v sezóne 2019 a prípravu na pamiatkovú obnovu západnej hradby Dolného hradu. Najskôr sme opravili koruny múrov južnej línie opevnenia a tzv. spojovacieho múru ílovitou zeminou, vyčistili areál Dolného hradu od náletovej vegetácie a pomohli s jeho pokosením. Následne sme spevnili svah po západnou hradbou Dolného hradu na-sucho uloženým múrom a ílom, ktorý sme zatrávnili. Zabránime tak jeho erózii. Roztriedili a pripravili sme kameň pre murárske práce súvisiace s obnovou západnej línie opevnenia medzi hlavnou vstupnou bránou a kráľovskou vežou Dolného hradu, ktorej celková dĺžka je takmer 69 metrov, hrúbka 2,5 metra a zachovaná výška 1,5 – 2,9 metra. Túto hradbu sme aj kompletne preskúmali a začistili pred jej následnou stavebnou sanáciou, a tiež kresebne, geodeticky a fotogrametricky zdokumentovali. Jej obnova sa bude realizovať s podporou Mesta Zvolen a programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR.
Počas júna sme presunuli skládku kameňa od rekonštruovanej západnej hradby na centrálnu skládku pri východnej hradbe Dolného hradu. Veľmi nám pomohol aj kolektív dobrovoľníkov počas tzv. primátorskej brigády, keď sme 15. júna previezli veľkú časť kameňa a vykosili východný a severný svah Dolného hradu. Po prenesení zvyškov kamennej skládky pri západnej hradbe začneme od budúceho týždňa realizovať archeologickú sondu 2/2019 v ktorej predpokladáme objav zvyškov stredovekých drevených remeselných stavieb pristavaných k západnej hradbe. Viacero sme ich už v tejto časti Dolného hradu preskúmali v predchádzajúcich sezónach archeologického výskumu. Pod západnou hradbou budeme tiež skúmať zvyšky kamenozemného valu zo záveru doby bronzovej v zásype ktorého nachádzame početné keramické nálezy a kamennú industriu z neskorej doby kamenne.
Od prvého júlového týždňa už realizujeme aj výskum v sonde 3/2019 v centrálnej časti nádvoria Dolného hradu za účasti 20. študentov v rámci Medzinárodnej letnej školy archeológie s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a našich 20. pracovníkov v rámci projektu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré im refunduje mzdy prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu. Už v prvých vrstvách sme objavili keramické fragmenty z vrcholného stredoveku, početnú kolekciu keramiku badenskej kultúry z neskorej doby kamennej a zvyšky kamenných podmúroviek objektov pravdepodobne súvisiacich tiež z badenskou kultúrou.
Ílovitú zeminu sme previezli k západnej, severnej a východnej línii opevnenia Dolného hradu, kde ju umiestnime ako ochrannú vrstvu na koruny múrov. Vďaka za jej poskytnutie, privezenie i rozvezenie k hradbám Dolného hradu patrí realizátorom projektu výstavby Bytového komplexu pod Pustým hradu.
Na Hornom Pustom hrade sme realizovali sondu 6/2019, ktorá sa nachádza v blízkosti veže vo východnej línii opevnenia Horného hradu a bude slúžiť aj ako lôžko pre pätku stĺpu panoramatickej kamery, ktorá by už v závere júla mala byť aj s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja, OOCR Stredné Slovensko a Mesta Zvolen funkčná. Pomôže nie len rozvoju cestovnému ruchu a návštevníkom Pustého hradu, ale aj bezpečiu tejto rozsiahlej a jedinečnej Národnej kultúrnej pamiatky.
V priebehu 3. týždňa júla sa presunieme na Horný Pustý hrad, kde budeme realizovať archeologický výskum na vedecky veľmi dôležitých miestach s predpokladom zaujímavých archeologických nálezov a paralelne bude prebiehať stavebná obnova západnej línie opevnenia Dolného Pustého hradu.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Výskum Pustého hradu - jún 2019

(späť na začiatok)Začiatok pamiatkovej obnovy a výskumu na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2019

Od včera sme na Pustom hrade začali už 28. sezónu výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen. Do konca októbra plánujeme zrealizovať sanáciu západnej línie opevnenia vežou Dolného hradu a hlavnou vstupnou bránou. Na Hornom hrade plánujeme opraviť murivá severnej línie opevnenia tzv. Dončovho hradu, ktoré po tejto zime vykazujú statické poruchy a ohrozujú návštevníkov. Pamiatková obnova a výskum sa v roku 2019 uskutoční aj s podporou programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré refunduje mzdy našim 20. pracovníkom z Európskeho sociálneho fondu. Aktuálne už upravujú koruny murív južnej línie opevnenia a tzv. spojovacieho múru ílovitou hlinou a kosia areál Dolného hradu.

Počas júna a začiatku júla budeme realizovať archeologický výskum na Dolnom hrade v súvislosti so sanáciou jeho západnej hradby: sonda 1/2019 bude začistením koruny západnej línie opevnenia Dolného hradu pred stavebnou sanáciou, sonda 2/2019 bude zameraná na skúmanie priebehu západnej línie a časti nádvoria, ktoré sa pri nej nachádza, sondou 3/2019 preskúmame centrálnu časti nádvoria Dolného hradu, kde sa nachádza depónia zeminy z výskumu v roku 2014, ktorá bude potrebná na úpravu koruny západnej hradby po jej sanácii. Overíme ňou tiež nálezové situácie z neskorej doby kamennej, doby bronzovej a vrcholného stredoveku v tejto časti hradu.

Od polovice júla sa archeologický výskum Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie UKF presunie na Horný hrad. Počas vedeckého výskumu sa zároveň uskutoční Medzinárodná letná škola archeológie, ktorú podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Každoročne sa jej zúčastňujú desiatky študentov z celej strednej Európy. Sondy však zároveň v predstihu preskúmajú aj plochy, kde je v budúcnosti plánovaná výstavba mobiliáru v rámci komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu Pustý hrad. Sonda 1/2019 na Hornom hrade má za cieľ preskúmať plochu pri tribúne amfiteátru pri hlavnej vstupnej bráne. Zároveň overí existenciu nálezových situácii zo včasnej doby dejinnej, ktoré sme objavili v roku 2018 (rímska minca a črepy z doby laténskej). Sonda 2/2019 bude umiestnená pri severnej stene veže komitátneho hradu a overí nálezové situácie z 12. a 13. storočia, ktoré spresnia naše informácie o stavebnom vývoji župného hradu. Zároveň pri jej výskume vytriedime kameň potrebný na budúcoročnú opravu veže. Sonda 3/2019 bude umiestnená pri východnej hradbe – v susedstve sondy 5A/2016, v ktorej sa zistili doklady po peňazokazeckej dielni a kostra novorodenca z doby bronzovej. Sonda 4/2019 bude rezom cez južnú priekopu pred platom pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu a overí pokračovanie maltových podláh, ktoré sme objavili v sonde 3/2017. Sonda 5/2019 overí pokračovanie maltových podláh pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu zo severnej strany.

V sobotu 15. júna sa uskutoční dobrovoľnícka brigáda pod záštitou primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej. Počas nej budeme čistiť terén na Dolnom hrade od náletovej vegetácie a opravovať turistické chodníky.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

Výskum Pustého hradu - jún 2019, 1. týždeň

(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com