Menu

Začiatok pamiatkovej obnovy a výskumu na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2019

Od včera sme na Pustom hrade začali už 28. sezónu výskumu a obnovy s podporou Mesta Zvolen. Do konca októbra plánujeme zrealizovať sanáciu západnej línie opevnenia vežou Dolného hradu a hlavnou vstupnou bránou. Na Hornom hrade plánujeme opraviť murivá severnej línie opevnenia tzv. Dončovho hradu, ktoré po tejto zime vykazujú statické poruchy a ohrozujú návštevníkov. Pamiatková obnova a výskum sa v roku 2019 uskutoční aj s podporou programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré refunduje mzdy našim 20. pracovníkom z Európskeho sociálneho fondu. Aktuálne už upravujú koruny murív južnej línie opevnenia a tzv. spojovacieho múru ílovitou hlinou a kosia areál Dolného hradu.

Počas júna a začiatku júla budeme realizovať archeologický výskum na Dolnom hrade v súvislosti so sanáciou jeho západnej hradby: sonda 1/2019 bude začistením koruny západnej línie opevnenia Dolného hradu pred stavebnou sanáciou, sonda 2/2019 bude zameraná na skúmanie priebehu západnej línie a časti nádvoria, ktoré sa pri nej nachádza, sondou 3/2019 preskúmame centrálnu časti nádvoria Dolného hradu, kde sa nachádza depónia zeminy z výskumu v roku 2014, ktorá bude potrebná na úpravu koruny západnej hradby po jej sanácii. Overíme ňou tiež nálezové situácie z neskorej doby kamennej, doby bronzovej a vrcholného stredoveku v tejto časti hradu.

Od polovice júla sa archeologický výskum Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie UKF presunie na Horný hrad. Počas vedeckého výskumu sa zároveň uskutoční Medzinárodná letná škola archeológie, ktorú podporil Banskobystrický samosprávny kraj. Každoročne sa jej zúčastňujú desiatky študentov z celej strednej Európy. Sondy však zároveň v predstihu preskúmajú aj plochy, kde je v budúcnosti plánovaná výstavba mobiliáru v rámci komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu Pustý hrad. Sonda 1/2019 na Hornom hrade má za cieľ preskúmať plochu pri tribúne amfiteátru pri hlavnej vstupnej bráne. Zároveň overí existenciu nálezových situácii zo včasnej doby dejinnej, ktoré sme objavili v roku 2018 (rímska minca a črepy z doby laténskej). Sonda 2/2019 bude umiestnená pri severnej stene veže komitátneho hradu a overí nálezové situácie z 12. a 13. storočia, ktoré spresnia naše informácie o stavebnom vývoji župného hradu. Zároveň pri jej výskume vytriedime kameň potrebný na budúcoročnú opravu veže. Sonda 3/2019 bude umiestnená pri východnej hradbe – v susedstve sondy 5A/2016, v ktorej sa zistili doklady po peňazokazeckej dielni a kostra novorodenca z doby bronzovej. Sonda 4/2019 bude rezom cez južnú priekopu pred platom pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu a overí pokračovanie maltových podláh, ktoré sme objavili v sonde 3/2017. Sonda 5/2019 overí pokračovanie maltových podláh pri veži vo východnej línii opevnenia Horného hradu zo severnej strany.

V sobotu 15. júna sa uskutoční dobrovoľnícka brigáda pod záštitou primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej. Počas nej budeme čistiť terén na Dolnom hrade od náletovej vegetácie a opravovať turistické chodníky.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


1. týždeň
Výskum Pustého hradu - jún 2019, 1. týždeň

(späť na začiatok)

Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2018 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Pracovné workshopy a spracovanie nálezov na hrade Peťuša v roku 2018 boli podporené dotáciou Obnovme si svoj dom MK SR, podprogram 1.3

MKSR

Letnú školu archeológie 2018 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com