Menu

Pustý hrad.


mapa

Zvolenský Pustý hrad sa skladá z dvoch častí: Horného a Dolného hradu. Archeologický výskum na Hornom hrade dokázal existenciu staršieho kamenozemného valu na ktorom bola postavená stredoveká hradba. Osídlenie z neskorej doby kamennej na Hornom hrade reprezentuje keramika badenskej kultúry. Na akropole sa nachádzal črepový materiál predovšetkým z neskorej doby bronzovej (lužická a kyjatická kultúra). Na severozápadnom svahu Horného hradu sa v roku 1944 našiel poklad predmetov pilinskej kultúry z doby bronzovej. Protohistorické osídlenie na Hornom hrade dokladajú spony a keramika z doby laténskej. Zo zásypu valu pochádzajú tiež fragmenty včasnostredovekej keramiky. Výskum na Dolnom hrade preukázal existenciu staršieho kamenozemného pravekého valu pod západnou líniou stredovekého opevnenia. V jeho zásype sa našla keramika prevažne z neskorej doby kamennej. Na nádvorí Dolného hradu sú potvrdené nálezy aj z mladšej a neskorej doby bronzovej a črepy púchovskej kultúry z doby laténskej.
Najstaršou stredovekou stavbou na Pustom hrade je veža komitátneho hradu z konca 12. stor. Spolu s prislúchajúcim opevnením sa nachádza na najvyššom mieste hradného kopca – na kóte 571 m. n. m. O niečo mladšia je kráľovská obytná veža na o sto metrov nižšom Dolnom hrade. Vznikla v prvých desaťročiach 13. stor. S pôdorysom 19,9 x 19,9 metra patrí medzi najväčšie stavby rezidenčného typu v strednej Európe. Po tatárskom vpáde vzniká na Pustom hrade rozsiahle opevnenie. Na Hornom dosahuje 3,5 ha, na Dolnom hrade 0,7 ha a patrí k nemu tzv. spojovací múr dlhý 206 metrov. V polovici 13. stor. vzniká veža č. 2 na Hornom hrade. Koncom 13. stor., resp. začiatkom 14. storočia bola k vstupnej bráne Horného hradu pristavaná štvorpodlažná veža. Severovýchodne od obytnej veže 2. bola vybudovaná obranná veža a k nej prislúchajúca priečna hradba. Takto vzniklo predhradie pri vybudovaní ďalšieho hradu ako samostatnej obrannej a obytnej jednotky v rámci Horného hradu. Župný hrad z konca 13. stor. bol vstavaný do jeho severného cípu. Disponuje samostatným opevnením, palácom, predpalácovým objektom, cisternou a celé nádvorie bolo upravené pomocou terás. Tieto terasy využili v prvej polovici 15. stor. jiskrovské vojská, keď si na nich vybudovali prízemné obytné objekty. Zánik hradu Zvolen datujeme do polovice 15. storočia, do obdobia vojnových stretov medzi Jánom Huňadym a Jánom Jiskrom z Brandýsa. Poslednou stavbou vybudovanou na Pustom hrade bola vartovka postavená podobne v poslednom decéniu 16. storočia.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com