Menu

Výskum Pustého hradu v roku 2013


1. týždeň
2. týždeň
3. týždeň
4. týždeň
5. týždeň
6. týždeň


V roku 2013 sa bude realizovať archeologický výskum na nádvorí Dolného hradu. Ide o sondy 2/2013 (v sektoroch: 28-29/F-G), 3/2013 (v sektoroch: 21-23/F-G) a 4/2013 (v sektoroch: 18-19/F-G). V interiéri a exteriéri obytnej veže budú umiestnené dve archeologické sondy: 1A/2013 (v sektoroch: 35-37/I-K) bude zameraná na skúmanie priestoru interiéru obytnej veže pri jej vnútornom juhovýchodnom nároží. Sonda 1B/2013 (v sektoroch: 35-36/K-L) má za cieľ preskúmanie vstupu do obytnej veže a bezprostrednej časti v exteriéri veže. Súčasťou archeologického výskumu bude vyhotovenie presnej dokumentácie originálu murív a archeologických nálezových situácii. Tiež bude zrealizované stavebno-historické vyhodnotenie odkrytej architektúry. Archeologický výskum odkryje aj poslednú – juhovýchodnú časť interiéru veže s pôvodným vstupom do suterénu. Výskumom sa odkryje aj exteriérová časť východnej steny veže spolu so vstupom do jej suterénu. Sonda 5/2013 (v sektoroch: 44-46/A-B) bude zameraná na skúmanie priestoru pri bráne v tzv. spojovacom múre Dolného hradu.Výskum Pustého hradu v roku 2013 - 1. týždeň

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2013 - 2. týždeň

Prvý júlový týždeň sa začalo s odkryvom vstupu do veže v inetriérovej časti (sonda 1A/2013) a exteriérovej časti (sonda 1B/2013). Tiež sa postúpilo s odkopaním suťového zásypu interiéru veže.

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2013 - 3. týždeň

Druhý júlový týždeň sa pokračovalo s odkryvom interiéru veže Dolného hradu (sonda 1A/2013) a exteriéru pri vstupe vo východnej stene (sonda 1B/2013), ktoré sa preskúmalo až po kamenné podložie.

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2013 - 4. týždeň

Počas tretieho júlového týždna sa pokračovalo s odkryvom interiéru obytnej veže, opäť sa odkrývala kultúrna vrstva aj v sondách 2/2013 a 3/2013. Začalo sa pracovať v sonde 5/2013. V tento týždeň sa začalo aj so sanačnými prácami na východnej stene veže Dolného hradu.

(späť na začiatok)

Výskum Pustého hradu v roku 2013 - 5. a 6. týždeň

Počas piateho a šiesteho týždňa výskumu sa pokročilo s výskumom interiérovej časti veže, kde bola už takmer všade dosiahnutá úroveň kamenného brala. Dokončené boli sondy 2 a 3/2013. Výskum napredoval aj v sonde 4/2013 a v priestore brány v spojovacom múre (sonda 5/2013).
Južne od nálezu piecky z výskumu v roku 2011 sa začala odstraňovať suť aby sme získali širší kontext pre jej interpretáciu. Sonda 3/2013 sa rozšírila severným smerom vzhľadom k objavu nálezovej situácie (objektu z 13. storočia). Tiež sme začali upravovať terén v priestore Dolného hradu (dosypanie brány v spojovacom múre), rozšírenie parkoviska a cesty k hlavnej vstupnej bráne, odstraňovanie náletovej vegetácie.

(späť na začiatok)

Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com