Menu

Môťová – hrádok


Môťová – hrádok
Môťová – hrádok. Letecká snímka.
Foto: J. Beljak. © Aú SAV Nitra.Výšinné hradisko Priekopa sa vypína nad sútokom Slatiny a Neresnice v miestnej časti Môťová. Veľkomoravská fortifikácia mala tvar nepravidelného obdĺžnika s plochou takmer 1 ha. Teleso obranného valu sa nachádza z južnej strany hradiska. Obranu znásobovala hrotitá priekopa, ktorej hĺbka sa pohybovala v rozmedzí 5,5 – 7 m. Výška valu v súčasnosti dosahuje 2,9 m. Výskum tu v rokoch 1988-1992 viedla M. Mácelová. V 9. stor. bolo hradisko opevnené kamenozemným valom. V 10. stor. bol na deštrukcii kamenného múra postavený val s komorovými konštrukciami a bermou na vonkajšej strane. V záverečnej fáze bolo postavené kamenné murované opevnenie na hlinitokamenný val. Hradisko zaniklo v 11. stor. v súvislosti s budovaním väčšieho centra formujúcej sa hradskej správy - župného hradu na Pustom hrade.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com