Menu

Výskum hradu Fiľakovo v roku 2013


Výskum na hrade Fiľakovo (234 m n. m.) sa realizoval od 15. do 24.júla 2013, viedol ho odborný pracovník Archeologického ústavu SAV Dr. R. Malček v spolupráci s Mgr. V. Tittonovou z Hradného múzea vo Fiľakove a Dr. M. Mordovinom z Katedry archeológie stredoveku Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti. Skúmali sa nálezové situácie v sonde 1, ktorá sa otvorila už v sezóne 2011 a ktorá viedla juhozápadným svahom polohy Dolný hrad. V sonde sa už v minuloročných kampaniach odkryli zvyšky opevnenia Dolného hradu – murovaná eskarpa na úpätí plošiny predhradia a línie palisád na svahoch a korune zemného valu. Pod renesančným opevnením sa zistilo sídliskové súvrstvie, ktorého jednotlivé zložky možno datovať od praveku (mladý eneolit, neskorá badenská kultúra) až po vrcholný stredovek (13.–14. storočie). V sezóne 2013 sa skúmala dvojitá línia kolových jám na korune či tesne pod korunou spomenutého valu – šlo o pozostatky palisádového plotu snáď zobrazeného na vedute z roku 1690; odkryli sa tu aj zvyšky nadzemnej hlinenej stavby ktorej druhotne prepálené steny sa obnažili už skôr na svahu polohy. Tohto roku sa rozobrala aj kolová konštrukcia na svahu polohy a pod ňou sa skúmala sídlisková vrstva 7, ktorú nálezový materiál (najmä keramika) datuje do 13. až 14. storočia. Rezom, ktorý sme viedli pod deštrukčné vrstvy spomenutej zhorenej stavby, sa v zemnom násype identifikovala ďalšia línia šikmo osadených kolov, ktoré asi patrili staršej fáze renesančného opevnenia Dolného hradu vo Fiľakove.

Archeologický výskum sa realizoval vďaka finančnej podpore International Visegrád Fund a Hradného múzea vo Fiľakove; na výkopových prácach sa zúčastnili študenti Katedry archeológie stredoveku Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti v rámci letnej praxe.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com