Menu

Archeologické lokality vo Zvolene a okolí


Okolie
Pustý hrad - Horný hrad. Letecká snímka.
Foto: J. Beljak. © Aú SAV Nitra.


Územie mesta Zvolen a jeho bezprostredné okolie patrí k atraktívnym miestam na osídlenie už od dávnych čias. Svedčia o tom početné archeologické náleziská z viacerých období praveku, protohistórie a stredoveku. Tradícia archeologických výskumov v meste siaha na koniec 19. storočia, keď sa uskutočnil prvý výskum na Pustom hrade pod vedením Ľ. Leustacha a J. Thomku. Odvtedy sa väčšou či menšou mierou pričinili o nové nálezy a archeologické výskumy viacerí odborníci. Nezabudnuteľný je G. Balaša, ktorý uskutočnil rozsiahle vykopávky pohrebiska i sídliska lužickej kultúry (doba bronzová) v mestskej časti Balkán a v areáli Technickej univerzity. M. Mácelová skúmala výšinné slovanské hradisko v Môťovej, R. Malček prekopal areál Borovej hory, výšinné sídlisko v Lieskovci-Hrádku a evidoval nálezy z hronskej terasy na sídlisku Podborová. K významným archeológom pôsobiacim vo Zvolene patril V. Hanuliak, ktorý dlhoročne (1992 až 2008) viedol archeologický výskum na Pustom hrade a od r. 2002 skúmal aj priestor v okolí kostola sv. Alžbety na námestí SNP. V jeho šľapajach pokračuje J. Beljak, ktorý od r. 2009 vedie výskum na Pustom hrade – Dolnom hrade a s jeho menom sa spájajú aj viaceré nové lokality na území mesta: val na Dráhach, Čierne zeme, včasnostredoveké osídlenie pri Môťovskej priehrade.

Záujem o archeologické dejiny mesta má vo veľkej miere samotné mesto Zvolen, ktoré už vyše dve desaťročia podporuje archeologické výskumy na svojom území. V r. 2007 bola vo Zvolene vytvorená pobočka Archeologického ústavu SAV, ktorá odvtedy uskutočnila viaceré archeologické výskumy aj v sídelnom meste. Archeologické nálezy sú pre záujemcov vystavené na Zvolenskom zámku.

Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com