Menu

Prvá etapa archeologického výskumu
a obnovy Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Od začiatku júna sme na Pustom hrade vo Zvolene realizovali pamiatkovú obnovu severnej línie opevnenia Dolného hradu. Už počas prvého mesiaca sa podarilo zrekonštruovať veľkú časť hradby. Súčasne s obnovou sa realizoval aj archeologický výskum pod záštitou Archeologického ústavu SAV v Nitre. Výskum sa koncentroval na severnú líniu opevnenia a objavený bol ďalší (v poradí už druhý) odvodňovací kanál v spodnej časti hradby slúžiaci na vyvedenie dažďovej vody z nádvoria. Ďalšie archeologické sondy sa nachádzali severne pred touto hradbou a potvrdili praveké osídlenie aj v severnom predpolí Dolného Pustého hradu. Reprezentuje ich predovšetkým keramika z neskorej doby bronzovej. Pri obytnej kráľovskej veži Dolného hradu boli realizované dve archeologické sondy, ktoré priniesli nálezy predovšetkým z obdobia vrcholného stredoveku. K vzácnym nálezom patria železné hroty šípov. Objavili sme tu aj pôdorysne rozsiahlu pec pristavanú k západnej línii opevnenia Dolného hradu, ktorá nepochybne tvorila súčasť hospodárskeho zázemia mohutnej kamennej veže.
Po polovici júla 2017 sa aktivity súvisiace s obnovou a archeologickým výskumom presunú na Horný hrad Pustého hradu a od 17. 7. 2017 oficiálne začína aj medzinárodná letná škola archeológie pod záštitou Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na projekte sa opäť zúčastnia študenti zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Okrem Pustého hradu sa v rámci projektu bude realizovať aj výskum hradu Peťuša v katastri obce Ostrá Lúka, ktorý je od Pustého hradu vzdušnou čiarou vzdialený len 2 kilometre. Projekt letnej školy a archeologického výskumu podporil Medzinárodný vyšehradský fond a poslanecká dotácia Banskobystrického samosprávneho kraja. Workshopy a výskum na hrade Peťuša je podobne ako obnova Pustého hradu dotovaná aj grantom Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ sa od 1. júna do prác na Pustom hrade zapojilo 20 pracovníkov a od 3. júla s nimi spolupracuje aj 20 študentov z našich univerzít a stredných škôl. Výskum a obnovu Pustého hradu už 26 rokov podporuje mesto Zvolen.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


mesiac jún-júl 2017
mesiac august 2017
Výskum Pustého hradu - jún-júl 2017

(späť na začiatok)Ďalšia etapa archeologického výskumu
a obnovy Pustého hradu vo Zvolene v roku 2017

Archeologický výskum pod záštitou Archeologického ústavu SAV v Nitre sa v polovici júla presunul z Dolného na Horný Pustý hrad. Na Dolnom hrade sme dokončili výskum v piatich archeologických sondách, ktoré priniesli zaujímavý nález pece z obdobia vrcholného stredoveku, ale aj hmotné nálezy z tohto obdobia. Dopĺňajú ich keramické fragmenty z mladšej a neskorej doby bronzovej a kolekcia plasticky zdobených črepov z neskorej doby kamennej. Preukázalo sa tiež, že osídlenie v dobe bronzovej zasahovalo aj na lúku pod severnou líniou opevnenia Dolného hradu. Do polovice júla sme tiež komplexne zrekonštruovali severnú hradbu Dolného hradu s bránkou pre peších, ktorou návštevník vstupuje do hradného areálu. Terén v jej okolí bol upravený a zrekonštruovali sme aj turistický chodník v tomto priestore.
Od tretieho týždňa júla sme celý tím pracovníkov presunuli na Horný Pustý hrad. Opravuje sa tu severná časť hradného paláca s unikátnymi omietkami z obdobia poslednej štvrtiny 13. storočia, ktoré budú zreštaurované. Zároveň na Honom hrade realizujeme šesť archeologických sond. Prvá sa nachádza na východnej línii opevnenia v blízkosti veže komitátneho hradu. Táto sonda už teraz priniesla bohatý súbor nálezov z obdobia vrcholného stredoveku, a to aj keramiku zo záveru 12. a začiatku 13. storočia, ktorú sme mali doteraz na Pustom hrade doloženú iba veľmi sporadicky. Na nálezy sú mimoriadne bohaté sondy 2 a 3, ktoré sú umiestnené na plošine pred vežou vo východnej línii opevnenia Horného hradu a v priekope pred ňou. Týmito sondami sme overovali trasu prístupovej komunikácie do tzv. Dončovho hradu a zároveň aj spôsob ukončenia prvej priečnej hradby, ktorá znásobovala jeho obranyschopnosť. Tieto sondy sú na nálezy najbohatšie. Objavili sme v nich doteraz už štyri mince: falzifikát z konca 13. storočia, uhorskú napodobeninu viedenského fenigu Přemysla Otakara II. (1251-1276) a dva denáre uhorského kráľa Ondreja III. (1290-1301). Tieto mince sú nám nápomocné pri datovaní nálezových situácii a výstavby hradných objektov v druhej polovici 13. a na začiatku 14. storočia. Z rovnakej kultúrnej vrstvy pochádza aj viac ako 20 hrotov šípov, ozdobné kovania zo šiat a kníh, železné nože, keramické fragmenty, zvieracie kosti a veľmi cenná takmer kompletne zachovaná sklená fľaštička. Zaujímavým bol tiež nález čepele bronzovej sekerky z doby bronzovej, ktorú tu v stredoveku pravdepodobne druhotne spracovali. V sekundárnej polohe sme tiež našli najstaršiu stredovekú keramiku z Pustého hradu, ktorá pochádza z 10.-11. storočia. K výnimočným nálezom patria aj olovené závažia na váhy. Štvrtá archeologická sonda sa realizuje na kontakte prvej priečnej hradby a západnej línie opevnenia Horného hradu. V jej severnej časti sme objavili hlinenú podlahu stredovekého hospodárskeho objektu. Zvyšky po stredovekej stavbe sme našli aj v sonde 5 na dolnej terase predhradia tzv. Dončovho hradu. Zaujímavým bol predovšetkým nález architektonického článku s vytesaným krížom, ktorý tu bol sekundárne využitý pri výstavbe ďalšieho hospodárskeho objektu. Šiesta sonda bola bohatá na nálezy z mladšej a neskorej doby bronzovej. Ďalšie štyri mince sme objavili pri preosievaní zeminy na tzv. Dončovom hrade. Razba kráľa Ondreja II. (1205-1235) je najstaršou mincou objavenou na Pustom hrade vôbec. Ďalšími bol falzifikát viedenského fenigu, denár Štefana V. a najmladšou poldenár Rudolfa II. z roku 1585.
Na projekte archeologického výskumu, obnovy Pustého hradu a medzinárodnej letnej školy archeológie pod záštitou Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa tento rok zúčastnilo už niekoľko desiatok študentov zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Participovali aj na výskume neďalekého hradu Peťuša. Projekt letnej školy a archeologického výskumu podporil Medzinárodný vyšehradský fond a poslanecká dotácia Banskobystrického samosprávneho kraja. Hlavným donátorom výskumu a obnovy Pustého hradu je už viac ako štvrťstoročie mesto Zvolen. Workshopy a výskum na hrade Peťuša je podobne ako obnova Pustého hradu dotovaná aj grantom Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. V rámci národného projektu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ sa od 1. júna do prác na Pustom hrade zapojilo 20 pracovníkov.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


Výskum Pustého hradu - august 2017

(späť na začiatok)


Záverečná etapa archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade,
alebo čo priniesla sezóna 2017?

Výskumná sezóna na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2017 priniesla dôležité archeologické nálezy, ktoré pochádzajú z neskorej doby kamennej, doby bronzovej, doby laténskej, včasného a vrcholného stredoveku. Práve archeologické nálezy z obdobia stredoveku menia zaužívaný chronologický a stavebný vývoj kráľovského a župného hradu. Podarilo sa nám objaviť keramické fragmenty z 10. - 11. storočia a nálezové situácie s nálezmi z 12. a 13. storočia. Tieto nálezy v kontexte odkrytej hradnej architektúry nám dovoľujú datovať výstavbu hradného opevnenia na Hornom Pustom hrade už pred vpádom Tatárov. Výstavba hradby súvisí s budovaním župného hradu a s určitosťou bolo vystavaná už v 12. resp. na začiatku 13. storočia. Potvrdzuje to aj minca s razbou Ondreja II., ktorá sa našla na nádvorí tzv. Dončovho hradu, a je najstaršou mincou objavenou na Pustom hrade vôbec.
Spolu bolo v roku 2017 na Pustom hrade objavených viac ako 30 000 archeologických nálezov. Medzi najzaujímavejšie patria práve mince. Okrem už spomenutej razby Ondreja II. (1205-1235) sme objavili aj denár Štefana V. (1270-1272), dve napodobeniny Přemysla Otakara II., dve mince Ondreja III. (1290 -1301), tri falzifikáty zo začiatku 14. storočia a najmladšou bola minca Rudolfa II. z roku 1585, ktorá súvisí s využitím Pustého hradu počas bojov s Turkami. Ďalšie nálezy reprezentujú početné nálezy keramických fragmentov a zvieracích kostí, železné klince, hroty šípov, sklená fľaštička z 13. storočia a časti ďalšej, nože a početné ozdobné kovania, z toho jedno pozlátené.
Výskumom v roku 2017 sme tiež overili priestor medzi prvou priečnou hradbou a tzv. Dončovým hradom, kde sme na terasách potvrdili existenciu remeselných dielni z vrcholného stredoveku a zistili stavebný vývoj priečnej hradby. Výskum tiež prispel k spresneniu nálezových situácii na Dolnom Pustom hrade. Pri kráľovskej obytnej veži sme preskúmali časť nádvoria v susedstve východnej i západnej línii opevnenia. Zaujímavým bol predovšetkým nález rozmernej murovanej pece pri západnej hradbe. Prebádali sme tiež priebeh severnej línie opevnenia Dolného hradu, ktorá bola následne stavebne zastabilizovaná. Dve sondy sa nachádzali v jej severnom predpolí a spresnili nám rozsah osídlenia v neskorej dobe kamennej a dobe bronzovej.
Vo štvrtok 21.9.2017 Pustý hrad navštívili účastníci 49. ročníka medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku. Odprezentovali sme im výsledky výskumu a nakoniec ich čakala ukážka stredovekej kuchyne aj s ochutnávkou. Pripomenuli sme si tiež 70. výročie narodenia nášho predchodcu a učiteľa Dr. Václava Hanuliaka. V nedeľu 24.9.2017 sa vo veži na Dolnom Pustom hrade po stáročiach uskutočnila sv. Omša. Zúčastnila sa jej stovka účastníkov a vyskúšali sme výborné akustické vlastnosti tohto priestoru, ktorý sme vykopali zo sutín a zabezpečili jeho stabilizáciu.
Počas aktuálnej sezóny sme tiež kompletne zrekonštruovali severnú líniu opevnenia Dolného hradu, murivá a gotické omietky v severnej časti paláca na Hornom hrade a v jeho susedstve, v stredovekej cisterne. Budúci rok by sme radi dokončili sanáciu paláca i cisterny a zrealizovali obnovu južnej časti opevnenia Dolného hradu vrátane prvej brány v tzv. spojovacom múre.
Aktuálne sú už všetky archeologické sondy na Pustom hrade zasypané. Počas nasledujúcich troch týždňov ešte vytriedime kameň pre murárske práce v roku 2018, spravíme terénne úpravy na Dolnom i Hornom hrade, zabezpečíme ochranu murív na Dolnom hrade pred poveternostnými vplyvmi, vyčistíme svah pod severnou hradbou Dolného hradu od náletovej vegetácie, opravíme prezentáciu tzv. spojovacieho múru medzi Dolným a Horným Pustým hradom a opravíme náučný turistický chodník.
Veľká vďaka aj za túto úspešnú sezónu patrí Mestu Zvolen, MK SR, ÚPSVAR, Vyšehradskému fondu, grantu poslancov BBSK, a predovšetkým mojim chlapom, ktorý už 5 mesiacov na hrade denne za každých poveternostných podmienok pracujú a študentom a študentkám za ich pomoc v mesiacoch júl a august. Tradičná prednáška o výsledkoch archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade i na Peťuši sa uskutočni 9.11.2017 o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.
Budúci rok naše Mesto Zvolen slávi narodeniny - 775. výročie udelenia mestských privilégií od kráľa Bela IV., a aj my urobíme všetko preto aby sme prispeli k oslave tohto výročia. Veľmi intenzívne rokujeme o umiestnení veľkej medzinárodnej výstavy "Dedičstvo Karola Veľkého. Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry", ktorá je aktuálne v Košiciach, vlani bola v Bratislave a predvlani v Prahe. Na strednom Slovensku niet iného mesta ako Zvolena, ktoré by si túto výstavu zaslúžilo viac a verím, že sa budúci rok na jej slávnostnom otvorení na Zvolenskom zámku zoznámite aj s najkrajšími archeologickými nálezmi z Pustého hradu!

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com