Menu

Plán výskumu v roku 2023
Júl 2023
August 2023
September 2023
Október 2023


ČO PRINESIE SEZÓNA 2023 NA PUSTOM HRADE


V stredu 21.6.2023 sa uskutočnila na Pustom hrade vstupná komisia archeologického výskumu a obnovy na Pustom hrade v roku 2023. Na jej začiatku sme uviedli do života pustohradné pivo 10-ku od Prvého Zvolenského pivovaru. Následne sme prešli miesta, kde sa majú na hrade realizovať projekty v rámci novej eurofondovej výzvy, plochy realizácie archeologického výskumu a stavebnej obnovy. Na záver pracovného stretnutia sme navštívili minerálny prameň Červený medokýš, kde je pripravená projektová dokumentácia pre jeho revitalizáciu.
V roku 2023 sa bude realizovať archeologický výskum na vrcholovej plošine Horného Pustého hradu, ktorá je mimoriadne bohatá na archeologické nálezy. Rovnako sa bude skúmať nádvorie tzv. Dončovho hradu pri jeho vstupnej bráne. Aktuálne už prebiehajú murárske práce na severnej stene tzv. Dončovho hradu a úseku východnej hradby Horného hradu pri archeologickej základni. V letných mesiacoch sa bude kompletne rekonštruovať veža č. II na Hornom hrade.
Na hrade pracuje už teraz tím takmer tuctu murárov. Počas letnej školy archeológie tu bude pracovať spolu takmer 50 študentov zo strednej Európy. Teším sa, že aj tento rok tu 4 mesiace bude pracovať našich 7 drakov. Ich mzdy budú refundované zo sponzorského daru súkromnej spoločnosti KLM real estate, ktorý poskytla na výskum a obnovu Pustého hradu. Výskum a obnovu Pustého hradu už tridsaťdva rokov financuje Mesto Zvolen. Aj tento rok nás podporili aj Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj.
Letná škola bude mať jeden 2-týždňový turnus v mesiaci júl a ďalší v auguste. V súčasnosti sú už oba plne obsadené. V auguste budú študenti skúmať okrem Pustého hradu aj na neďalekom hradisku Gunda v Ostrej Lúke. Organizuje ju Katedra archeológie UKF v Nitre a Archeologický ústav SAV v spolupráci s Mestom Zvolen a o.z. Archeofact.
Na Pustom hrade sa od roku 1992 urobilo kusisko práce pri odkrývaní jeho tajomstiev a jeho vykopaní z pod sutín. Veľkú zásluhu má na tom mesto Zvolen a môj predchodca archeológ Václav Hanuliak. Teším sa, že v prácach môžeme pokračovať a robiť hrad atraktívnejší pre návštevníkov. Každý rok nám výskum prinesie nové poznatky o stavebnom vývoji hradu a každodennom živote v stredoveku i dobách prehistorických. Dôležité je aj jeho sprístupňovanie pre návštevníkov a rozvoj cestovného ruchu. Máme pripravené projekty nového infocentra na Hornom hrade, peňazokazeckej a kovolejárskej dielne. Plánujeme aj obnovu hradného paláca na Hornom hrade a veže na Dolnom hrade, s ktorými sa uchádzame o eurofondy.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady


(späť na začiatok)


JÚL NA PUSTOM HRADE


V mesiaci júl na Pustom hrade pokračovali murárske práce. Dokončila sa sanácia severnej línie opevnenia tzv. Dončovho hradu. Obnovila sa tiež východná hradba Horného hradu a začala sa komplexná obnova veže č. 2 na Hornom hrade. Z jej interiéru pochádza aj bronzové šatové kovanie objavené detektorom kovov v rámci prvých výnimočných nálezov tohtoročnej sezóny.
V júli začala aj realizácia tridsiatej prvej sezóny archeologického výskumu na vrcholovej plošine Horného hradu v susedstve východnej hradby. Tu sa od sezóny 2016 našli početné doklady po remeselnej a peňazokazeckej činnosti z prelomu 13. a 14. storočia. Potvrdili to aj prvé dve sondy 1 a 2. Takmer od povrchu sme postupne nachádzali nálezy z vrcholného stredoveku. Predovšetkým to boli keramické fragmenty, zvieracie kosti, ale aj hroty šípov, železné nože a klince. Súbor postupne doplnili aj razobné pliešky a stredoveký strieborný denár Přemysla Otakara II. Pod kultúrnou vrstvou z vrcholného stredoveku sa na vrcholovej plošine Horného hradu nachádza aj vyrovnávka terénu z tohto obdobia a pod ňou je vrstva z mladšej a neskorej doby bronzovej, ktorá patrí do obdobia hradiska ľudu popolnicových polí.
Na archeologickom výskume sa okrem našich Drakov v rámci letnej školy archeológie organizovanej Archeologickým ústavom SAV a Katedrou archeológie UKF v Nitre zúčastňujú aj študenti z vysokých a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia. Výskum a obnova Pustého hradu sa aj tento rok realizuje vďaka podpore mesta Zvolen. Výskum a letnú školu archeológie v roku 2023 tiež podporilo Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj a spoločnosť KLM real estate.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


AUGUST NA PUSTOM HRADE


V auguste na Pustom hrade pokračoval archeologický výskum aj obnova veže č. 2 na Hornom hrade. Dokončili sme výskum na vrcholovej plošine Horného hradu. V troch sondách sme zdokumentovali kultúrne vrstvy z vrcholného stredoveku a z doby bronzovej. V jednej zo sond sme objavili aj zahĺbený objekt s keramickými nálezmi z neskorej doby bronzovej.
Veľmi zaujímavé výsledky priniesol výskum na tzv. Dončovom hrade, kde sme skúmali priestor nádvoria pri jeho priečnej hradbe i interiér jeho vstupnej brány. Objavili sme ďalší zrubový remeselný objekt v tejto časti a v interiéri vstupnej brány kolové jamy po stredovekej konštrukcii. Hnuteľné archeologické nálezy okrem keramických fragmentov a zvieracích kostí dopĺňajú zaujímavé nálezy z obdobia vrcholného stredoveku. Opäť sme našli súbor pravých i nepravých mincí z 13. storočia, ale aj kompletnú bronzovú pracku z tohto obdobia, súbor militárii (ostroha, hroty šípov) a aj šatové bronzové kovanie s vyobrazením anjouovskej ľalie.
Nad maltou zo základov zrubového objektu sme našli aj najkrajší nález tohtoročnej sezóny – dámsky mosadzný prsteň, ktorý bol zdobený z troch strán krížmi a na štvrtej sa nachádzala štylizovaná ruka. Kríže sa nachádzali v štítoch vyplnených modrou sklovitou hmotou.
Pokročila aj obnova veže č. 2 na Hornom hrade, kde sa už aktuálne dokončuje murovanie a realizujeme v jej susedstve terénne úpravy. V septembri plánujeme preosiať zeminu v jej interiéri a naviesť ochrannú vrstvu ílu a zeminy na jej korunu.
V auguste časť študentov pracovala aj na výskume hradiska Gunda v katastri obce Ostrá Lúka. Zrealizoval sa tu rez valom, ktorý mal konštrukciu z nasucho kladeného kameňa. Objavili sme kolekciu atypických črepov a mazanice zrejme z neskorej doby kamennej, prípadne doby bronzovej. Presné datovanie nám zabezpečia uhlíky, ktoré pôjdu na rádiouhlíkové datovanie.
Na archeologickom výskume sa okrem našich Drakov v rámci letnej školy archeológie organizovanej Archeologickým ústavom SAV a Katedrou archeológie UKF v Nitre zúčastňujú aj študenti z vysokých a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia. Výskum a obnova Pustého hradu sa aj tento rok realizuje vďaka podpore mesta Zvolen. Výskum a letnú školu archeológie v roku 2023 tiež podporilo Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj a spoločnosť KLM real estate.
Výsledky výskumu a najkrajšie archeologické nálezy z tohtoročnej sezóny vám radi odprezentujeme už zajtra (sobota 2.9.2023) priamo na Pustom hrade počas 31. národného výstupu. Nájdete nás pri našej archeologickej základni na vrcholovej plošine Horného hradu.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen

(späť na začiatok)


SEPTEMBER NA PUSTOM HRADE A ZHODNOTENIE ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU


V roku 2023 na Pustom hrade sa realizoval archeologický výskum aj obnova veže č. 2 na Hornom hrade. Objekt s vonkajším pôdorysom 11,2 x 11 metra a konštantnou hrúbkou múrov 2 metre mal pôvodný vstup so šírkou 0,95 v južnej stene. Vznikol zrejme v polovici 13. storočia a začiatkom 14. storočia bol prestavaný. Vtedy bol zamurovaný pôvodný vstup do suterénu veže a vznikla priekopa, ktorá ju dodatočne chránila. Pôvodne bola skúmaná a obnovená výskumom Václava Hanuliaka v rokoch 1994 a 1995.
V tomto roku boli obnovené všetky murivá veže preškárovaním a vyplnením koruny plným premurovaním. Vytvorila sa na nich tiež ochranná vrstva ílu a zeminy. Preosiala sa zemina v interiéri veže (7 x 7 metra) a prekontrolovala detektorom kovov (sonda 7/2023). Objavené nálezy (fragmenty hrncových nádob z obdobia vrcholného stredoveku, šatové kovanie, kované železné klince, menší počet zvieracích kostí a predovšetkým stredoveká minca so zle zachovanou razbou, jedná sa o zatiaľ bližšie neurčený viedenský fenig) potvrdzujú život vo veži predovšetkým v druhej polovici 13. storočia. Podlaha veže bola začistená a zdokumentovali sme maltovú rampu smerom k vstupu a ďalšiu vrstvu malty v severozápadnom rohu veže.
Stavebnou obnovou v roku 2023 prešiel aj úsek východnej hradby Horného hradu pri archeologickej základni a severný múr tzv. Dončovho hradu.
Na vrcholovej plošne Horného hradu sme v susedstve východnej hradby s výskumom potvrdenými zvyškami remeselných dielni – realizovali tri archeologické sondy (1, 2 a 5/2023). Každá z nich mala rozmer 5 x 5 metrov a bol medzi nimi jeden meter široký kontrolný blok. Zdokumentovali sme v nich kultúrne vrstvy z vrcholného stredoveku a z doby bronzovej. Viditeľná bola aj snaha o vyrovnanie nerovnosti terénu na nádvorí hradu v 13. storočí. V severnej časti sondy 5/2023 sme objavili aj zahĺbený objekt s keramickými nálezmi z neskorej doby bronzovej a tiež kamennú brúsenú industriu. Medzi nálezmi zo sond 1,2 a 5/2023 sú mince z 13. stor. a tiež razobné pliešky (6ks) určené k razbe falošných mincí, militárie predovšetkým hroty šípov z kuší a lukov (ukončené tuľajkou alebo s tŕňom), železné čepele z nožov, objavené boli aj súčasti jazdeckej výstroje fragmenty ostrôh a podkov.
Veľmi zaujímavé výsledky priniesol výskum na tzv. Dončovom hrade, kde sme skúmali priestor nádvoria pri jeho priečnej hradbe (sondy 3 a 4 s rozmermi 5 x 5 metrov) i interiér jeho vstupnej brány (sondy 6A/2023 rozmer 4,2 x 2,5 metra a 6B/2023 s rozmerom 5 x 1,5 metra).
V sonde 3/2023 sme objavili maltou spájané kamenné základy ďalšieho zrubového remeselného objektu pristavaného k priečnej hradbe. Hnuteľné ;archeologické nálezy okrem keramických fragmentov a zvieracích kostí dopĺňajú zaujímavé nálezy z obdobia vrcholného stredoveku. Opäť sme našli súbor pravých i nepravých mincí z 13. storočia (z pravých mincí bol zaujímavý predovšetkým viedenský fenig Přemysla Otakara II. (1251-1276)), ale aj kompletnú bronzovú pracku z tohto obdobia, súbor militárii (ostroha, hroty šípov) a aj šatové bronzové kovanie s vyobrazením anjouovskej ľalie.
Nad maltou zo základov zrubového objektu sme našli aj najkrajší nález tohtoročnej sezóny – dámsky mosadzný prsteň, ktorý bol zdobený z troch strán krížmi a na štvrtej sa nachádzala štylizovaná ruka. Kríže sa nachádzali v štítoch vyplnených modrou sklovitou hmotou. Aj vďaka týmto nálezom datujeme vznik zrubového objektu do začiatku 14. storočia. V susednej sonde 4/2023 boli nálezy podobného charakteru, kultúrna vrstva pochádzala z vrcholného stredoveku a bola podstatne plytšia. Po začistení kamenného brala na dne sondy sa vyrysoval vysekaný odvodňovací žľab zrejme súvisiaci so zrubom odkrytým v nižšie položenej sonde 3/2023.
V interiéri vstupnej brány tzv. Dončovho hradu sa realizoval výskum v dvoch sondách 6A/2023 (4,2 x 2,5 m) a 6B/2023 (5 x 1,5 m) medzi ktorými bol ponechaný kontrolný blok. Vo východnej sonde bola zachytená kompaktná maltová vrstva s dvomi kolovými jamy po zatiaľ neurčenej konštrukcii. Výskum v bráne priniesol aj dôležitý poznatok o jej stavebnom vývoji. V prvej etape po polovici 13. storočia bol vybudovaný priečny múr s jednoduchou prechodovou bránou, ku ktorej bola zrejme v závere 13. storočia pristavená hranolová vežová stavba brány a obranu umocnila do kameňa vysekaná priekopa z jej južnej strany.
Na archeologickom výskume sa okrem našich Drakov v rámci letnej školy archeológie organizovanej Archeologickým ústavom SAV a Katedrou archeológie UKF v Nitre zúčastňujú aj študenti z vysokých a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia. Výskum a obnova Pustého hradu sa aj tento rok realizuje vďaka podpore mesta Zvolen. Výskum a letnú školu archeológie v roku 2023 tiež podporilo Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj a spoločnosť KLM real estate.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen
@Archeologický ústav
@Katedra archeológie FF UKF v Nitre
@Mesto Zvolen

(späť na začiatok)


UKONČENIE ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU A OBNOVY PUSTÉHO HRADU PRE SEZÓNU 2023


Dnes sme spolu s Drakmi na Pustom hrade ukončili 32. ročník archeologického výskumu a obnovy Pustého hradu. Priniesol nám zaujímavé objavy z doby bronzovej a vrcholného stredoveku. Preskúmali sme vežu č. 2 na Hornom hrade, vstupnú bránu tzv. Dončovho hradu a časť jeho nádvoria pri priečnej hradbe. Výskum pokračoval aj na vrcholovej plošine Horného hradu. Obnovou prešla veža č. 2 Horného hradu, úsek východnej hradby Horného hradu a severná línia opevnenia tzv. Dončovho hradu. V októbri boli všetky skúmané plochy zasypané a zatrávnené. Naši Draci tiež navozili ochrannú vrstvu ílu a zeminy na zrekonštruované murivá a rovnako ich zatrávnili. V spolupráci s Lesným podnikom mesta Zvolen tiež umiestnili ochranné fólie, ktoré ochránia gotické omietky v hradnom paláci počas zimného obdobia.
Na archeologickom výskume sa okrem našich Drakov v rámci letnej školy archeológie organizovanej Archeologickým ústavom SAV a Katedrou archeológie UKF v Nitre zúčastnili aj študenti z vysokých a stredných škôl zo Slovenska a zahraničia. Výskum a obnova Pustého hradu sa aj tento rok realizoval vďaka podpore mesta Zvolen. Výskum a letnú školu archeológie v roku 2023 tiež podporilo Ministerstvo kultúry SR, Banskobystrický samosprávny kraj a spoločnosť KLM real estate.
Všetkým veľmi pekne ďakujem za pomoc a spoluprácu, špeciálne Milošovi Čiernemu a Petrovi Martinkovi za spoluorganizovanie výskumu. Teším sa na budúcoročnú sezónu.
Tradičná prednáška o výsledkoch výskumu na Pustom hrade (a na hradisku Gunda a hrade Žakýl) sa uskutoční vo štvrtok 16.11.2023 o 16:00 v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.


Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)

#pustyhrad
#pohronskahradnacesta
#tajomnehrady
#zvolen
@Archeologický ústav
@Katedra archeológie FF UKF v Nitre
@Mesto Zvolen

(späť na začiatok)
Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com