Menu

Prvý mesiac prác na Pustom hrade v roku 2018

Počas júna sme s našimi pracovníkmi v rámci spoločného projektu MK SR a ÚPSVAR vyčistili priestor v okolí tzv. spojovacieho múru od náletovej vegetácie a zatrávnili ho. Zrealizovali sme tiež archeologický výskum južnej línie opevnenia Dolného hradu v susedstve kráľovskej veže z 13. storočia a v časti tzv. spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou. Sú pripravené na stavebnú sanáciu, ktorá sa začne od budúceho týždňa. Pre jej realizáciu sme už vytriedili kameň. Začali sme tiež skúmať v archeologickej sonde 1/2018, ktorá bude priečnym rezom juhovýchodnej línie opevnenia a v sonde 5/2018, ktorá nám ozrejmí kultúrne vrstvy pod západnou líniou opevnenia v susedstve hlavnej vstupnej brány Dolného Pustého hradu. Od júla budeme s výskumom na Dolnom hrade pokračovať už aj so študentami v rámci medzinárodnej letnej školy archeológie a v jeho druhej polovici sa presunieme na Horný hrad, kde budeme realizovať archeologické sondy s veľkým potenciálom zaujímavých nálezov.
Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


mesiac jún 2018
mesiac júl 2018
mesiac august 2018
mesiac september 2018
mesiac október 2018
Výskum Pustého hradu - jún 2018

(späť na začiatok)Výskum na Pustom hrade sa presunul na Horný hrad

Archeologický výskum na Pustom hrade od tohto týždňa pokračuje na Hornom hrade. Na Dolnom hrade sme s podporou Mesta Zvolen a programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny počas mesiacov jún a júl preskúmali úseky južnej a západnej línie jeho opevnenia a časť tzv. spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou, ktoré sme pripravili na ich obnovu. Okrem nálezov z druhej polovice 13. storočia, ktoré sa koncentrovali okolo zvyškov maltovej podlahy zrubového objektu pristavaného k západnej hradbe neďaleko hlavnej vstupnej brány sme objavili bohatú kolekciu keramiky a kamenných nástrojov badenskej kultúry z neskorej doby kamennej. Potvrdili sa tiež keramické fragmenty z mladšej a neskorej doby bronzovej. S týmto obdobím súvisí aj kamenozemná konštrukcia valu, ktorý sa nám podarilo zachytiť pod západnou aj juhovýchodnou ho opevnenia veže komitátneho hradu, osídlenie na akropole Horného hradu (medzi vežou komitátneho hradu a vežou č. II), prvú priečnu hradbu na mieste, kde nie je v teréne čitateľná, nálezovú situáciu pri južnej stene tzv. predpalácového objektu a konštrukciu východnej línie opevnenia Horného hradu i dobu výstavby valu, ktorý sa pod ňou nachádza, nádvorie tzv. Dončovho hradu pred vstupom do paláca. Počas vedeckého výskumu zároveň prebieha Medzinárodná letná škola archeológie na Pustom hrade i susednom hrade Peťuša, ktorú podporil Medzinárodný vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj.
Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


Výskum Pustého hradu - júl 2018

(späť na začiatok)Na Pustom hrade sa uskutočnila hlavná odborná komisia

V piatok 24.8.2018 sa na Pustom hrade za účasti ministerky kultúry Ľubici Laššákovej a ďalších čelných predstaviteľov Ministerstva kultúry, Pamiatkového úradu, Mesta Zvolen, Archeologického ústavu SAV, Katedry archeológie UKF v Nitre, Banskobystrického samosprávneho kraja i ďalších inštitúcii uskutočnila hlavná odborná komisia sezóny 2018. Zhodnotili sme výsledky archeologického výskumu a prebiehajúcich konzervačných prác.
Na Dolnom Pustom hrade sme v roku 2018 s podporou Mesta Zvolen a programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny počas mesiacov jún a júl preskúmali úseky južnej a západnej línie jeho opevnenia a časť tzv. spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou, ktoré sme pripravili na ich obnovu, ktorá sa aktuálne realizuje. Okrem nálezov z druhej polovice 13. storočia, ktoré sa koncentrovali okolo zvyškov maltovej podlahy zrubového objektu pristavaného k západnej hradbe neďaleko hlavnej vstupnej brány sme objavili bohatú kolekciu pekne zdobenej keramiky a kamenných nástrojov badenskej kultúry z neskorej doby kamennej. Potvrdili sa tiež početné keramické fragmenty z mladšej a neskorej doby bronzovej. S týmto obdobím súvisí aj kameno-zemná konštrukcia valu, ktorý sa nám podarilo zachytiť pod západnou aj juhovýchodnou líniou opevnenia Dolného hradu.
V druhej polovici júla sme sa s výskumom presunuli na Horný Pustý hrad. Podarilo sa nám zrealizovať šesť archeologických sond bohatých na nálezové situácie a vedecké zistenia. Západne od hlavnej vstupnej brány Horného hradu sme spresnili priebeh južnej línie jeho opevnenia. Potvrdil sa aj kamenozemný val z doby bronzovej, ktorý sa nachádza pod stredovekou hradbou. V jeho zásype sa našla početná keramika lužickej a kyjatickej kultúry. Aj tento rok výskum potvrdil, že opevnenie stredovekého hradu, ktoré zaberá plochu 3,5 ha vzniklo už v závere 12. alebo na začiatku 13. storočia. K vnútornému lícu južnej línie opevnenia bol pristavaný zrubový objekt. Dokladom toho je jeho kamenná podmurovka. Sonda bola bohatá na archeologické nálezy. Prevažovala keramika z 13. storočia, ale našlo sa aj veľa stredovekých zbraní a šperkov. Najzaujímavejším nálezom je tordovaná ihlica vyrobená z jantáru. Okrem falzifikátov mincí z prelomu 13. a 14. storočia sme tu objavili aj pravé razby Bela IV. a Přemysla Otakara II.
V sonde pri severnej stene veže komitátneho hradu sme overovali možnú existenciu jej samostatného opevnenia. Definitívne sa potvrdilo, že najstaršia veža na Pustom hrade samostatné opevnenie v dobe svojho vzniku v posledných desaťročiach 12. storočia nemala. Chránilo ju tzv. veľké opevnenie Horného hradu, ktoré vzniklo krátko po jej výstavbe. Priekopa, ktorá ju chránila zo severnej strany nebola vybudovaná v dobe jej vzniku, ale až v 14. storočí. V sonde boli dobre čitateľné nálezové situácie datované keramikou z 12. a 13. storočia, ale aj slavónskym denárom Bela IV. Aj vďaka týmto nálezom vieme posunúť opláštenie a dobudovanie veže komitátneho hradu už do polovice 13. storočia.
Osídlenie na akropole Horného hradu sme overovali sondou medzi vežou komitátneho hradu a vežou č. II. Nezistili sme tu žiadne zvyšky po kamennej alebo drevenej stavbe. Medzi nálezmi dominovala keramika z doby bronzovej a vrcholného stredovek a hroty šípov.
Archeologickou sondou sme overili aj priebeh prvej priečnej hradby Horného hradu na mieste, kde nebola v teréne čitateľná. Podarilo sa nám zdokumentovať jej základové murivo a vďaka tomu vieme, že aj túto obrannú líniu v druhej polovici 13. storočia kompletne dostavali. V sonde boli zaujímavé aj praveké nálezové situácie. Pochádza z nej najbohatší súbor keramických nálezov z mladšej a neskorej doby bronzovej.
Z tohto obdobia pochádza aj val, ktorý sa nachádza pod stredovekou hradbou na Hornom hrade a okrem už spomenutej sondy na južnej línii jeho opevnenia sme pre jeho datovanie zrealizovali aj sondy v severnej časti opevnenia Horného hradu - v tzv. predpalácovom objekte. Aj tu bol praveký val potvrdený vo forme kamenozemnej konštrukcie, ktorej hlina bola silne prepálená do červena.
Zaujímavým bol aj výskum nádvoria tzv. Dončovho hradu pred vstupom do paláca. Priniesol početné nálezy z druhej polovice 13. storočia a objav maltovej podlahy dreveného objektu, ktorý sa tu nachádzal.
Práce na Pustom hrade budú pokračovať do konca októbra 2018. V priebehu septembra sa budú zasýpať zdokumentované archeologické sondy a predovšetkým sa budú finalizovať murárske práce na obnove južnej línie opevnenia Dolného hradu a brány v tzv. spojovacom múre. Na Hornom hrade sa opravia murivá, ktoré vykazujú statické poruchy. Následne v októbri vytvoríme ochrannú vrstvu zeminy na sanovaných murivách a upravíme terén pred južnou stenou veže Dolného hradu tak, aby odvádzal dažďovú vodu a bol esteticky pôsobivý.
V sobotu 1. 9. 2018 sa uskutoční 26. Národný výstup na Pustý hrad organizovaný mestom Zvolen. Jeho účastníci si budú môcť pozrieť výsledky tohtoročného výskumu i najkrajšie nálezy, ktoré sme tento rok našli. V nedeľu 9. 9. 2018 sa o 11:00 bude vo veži Dolného Pustého hradu konať svätá omša.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


Výskum Pustého hradu - august 2018

(späť na začiatok)


Výskum Pustého hradu - september 2018


Na Pustom hrade sme objavili rímsku mincu a keltské črepy

September priniesol na Pustom hrade zaujímavé nálezy zo včasnej doby dejinnej. Okrem keltskej keramiky s prímesou grafitu z mladšej doby laténskej sme objavili mimoriadne zaujímavý nález v podobe rímskej mince (subaeratneho antoniniana) cisára Galliena, ktorý vládol v rokoch 253-268. Minca bola vyrobená tak, že na medené jadro pritlačili strieborné pliešky. Tieto nálezy potvrdzujú osídlenie Horného Pustého hradu aj v protohistorickom období pričom nálezy z doby rímskej sme doteraz nenašli. Rímska minca súvisí zrejme s osídlením Kvádov na strednom Pohroní v mladšej dobe rímskej. Keltská keramika pochádza z laténskej fázy osídlenia tohto priestoru kmeňom Kotínov v 2. storočí pred Kr. Tieto nálezy sme objavili v sonde 1/2018 pri južnej línii opevnenia Horného hradu v blízkosti hlavnej vstupnej brány. Táto sonda bola tento rok najbohatšia na archeologické nálezy. Okrem už spomenutých z včasnej doby dejinnej sme v nej našli kovové predmety, parožie, zvieracie kosti a aj keramiku z mladšej a neskorej doby bronzovej a z vrcholného stredoveku. S vrcholným stredovekom súvisia aj nájdené zvyšky zrubov pristavaných k južnej hradbe. Starší mal maltovú podlahu a pochádza z prvej polovice 13. storočia. Mladší reprezentuje kamenná podmúrovka a pochádza zrejme zo záveru 13. storočia.
Začiatkom septembra sme dokončili výskum všetkých archeologických sond na Hornom Pustom hrade a po ich zdokumentovaní sme ich zasypali a upravili terén na pôvodný stav. Posledný septembrový týždeň sme sa s tímom presunuli na Dolný Pustý hrad, kde sa dokončila stavebná obnova južnej línie opevnenia a tzv. spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou. Presunuli sme skládku kameňa z priestoru pred južnou stenou veže Dolného hradu a aktuálne planírujeme skládku sute pri južnej línii opevnenia. Úpravou svahu dosiahneme lepšie odvedenie dažďovej vody a estetickejší vzhľad veže s opevnením. Zároveň vytvárame ochrannú vrstvu zeminy na korunách hradby, ktorá bude následne zatrávnená. Murárske práce sa aktuálne presunuli na Horný Pustý hrad, kde sa opravujú statické poruchy na priečnej hradbe tzv. Dončovho hradu a jeho severná línia opevnenia.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


(späť na začiatok)


Výskum Pustého hradu - október 2018


Dokončili sme výskum a obnovu Pustého hradu v roku 201

Tento týždeň sme po piatich mesiacoch dokončili 27. sezónu výskumu a obnovy na Pustom hrade. Sezóna bola bohatá na archeologické nálezy. Okrem početných artefaktov z neskorej doby kamennej, mladšej a neskorej doby bronzovej a vrcholného stredoveku sme tento rok objavili aj zaujímavé nálezy zo včasnej doby dejinnej. Okrem keltskej keramiky s prímesou grafitu z mladšej doby laténskej sme našli aj rímsku mincu cisára Galliena, ktorý vládol v rokoch 253-268. Ide o zaujímavý nález, ktorý vypovedá o obchodných kontaktoch tu sídliacich Germánov s rímskou ríšou.
Výrazne sme pokročili v stavebnej sanácii časti Dolného hradu. Tento rok sme obnovili južnú líniu opevnenia Dolného hradu a časť tzv. spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou. V priebehu októbra sme upravovali korunu zrekonštruovaného muriva preosiatou zeminou, a následne sme naň zasiali trávu. Presunuli sme skládku kameňa od južnej steny veže k našej archeologickej základni a upravili celý južný svah pod vežou. Teraz sa vďaka tomu veža nachádza v estetickom prostredí a zároveň je zabezpečené plynulé odvedenie dažďovej vody od zrekonštruovaných murív. Počas októbra sa tiež domurovaním opravili statické poruchy priečnej hradby a severnej línie opevnenia tzv. Dončovej časti Horného hradu.
Práce súvisiace s výskumom a obnovou Pustého hradu od začiatku (roku 1992) podporuje Mesto Zvolen. Od roku 2010 aj s podporou grantov Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a od roku 2013 tiež v kooperácii s Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR. Medzinárodnú letnú školu archeológie, ktorá sa na hrade koná každú letnú sezónu od roku 2010, podporil Medzinárodný vyšehradsky fond a Banskobystrický samosprávny kraj.
Veľká vďaka za prácu na Pustom hrade patrí študentom, murárom a predovšetkým našim pracovníkom, ktorí v rámci projektu „Zapojenia nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ počas piatich mesiacov za každého počasia robili Pustý hrad atraktívnejší. Teším sa tiež z toho, že vďaka presťahovanému infocentru na parkovisko pri Dolnom hrade sa pre návštevníkov zlepšili služby a v príjemnom prostredí sa môžu občerstviť i získať propagačný materiál o hrade.
Táto sezóna bola zároveň desiatou jubilejnou na Dolnom hrade. Od roku 2009 na Dolnom Pustom hrade realizoval výskum Archeologický ústav SAV v spolupráci s Katedrou archeológie UKF v Nitre. Zároveň sa realizovali sanačné práce. Preto sa pre porovnanie v galérii nachádza aj niekoľko starších fotografií Dolného Pustého hradu.

Ján Beljak (vedúci archeologického výskumu)


(späť na začiatok)


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com