Menu

Veža vo východnej hradbe opevnenia


mapa

Východnú líniu rozsiahleho opevnenia Horného hradu zosilňuje hranolová veža pristavaná k staršej hradbe. Stavitelia pri jej výstavbe v druhej polovici 13. stor. dômyselne využili dominantnú polohu tohto priestoru z ktorého mohla kontrolovať vnútornú komunikáciu smerujúcu od brány do tzv. Dončovho hradu. Súčasne dohliadala na prístupovú cestu na Dolný hrad prebiehajúcu vo svahu hradného vrchu. Na vnútornej strane hradby sú stopy po trámoch ochodze, kde môžeme predpokladať vstupný portál do druhého podlažia veže. Na vnútornej strane k veži prilieha priekopa vymedzujúca malý opevnený priestor pri veži. Predpokladáme, že priekopa je dielom Jiskrových vojakov, ktorý rozsiahly areál hradu rozdelili na menšie pevnôstky.
Interiér veže poskytol neobvyklé bohatstvo nálezov, ktoré naznačili, že stavba neslúžila len obranným účelom. Pod hrubou maltovou podlahou boli zachované zvyšky pravdepodobne včasnostredovekého valu, ktorý predstavuje najstaršie opevnenie hradu. Popri zlomkoch keramiky z 13. až 15. stor. sa tu našli aj napodobeniny mincí – viedenských fenigov panovníkov Přemysla Otakara II. (1251-1276) a Albrechta I. (1282-1298) a rovnoramenné kupecké váhy. Sú dokladom o existencii peňazokazeckej dielne, ktorá pôsobila na hrade v dobe politického chaosu a anarchie na konci 13. a začiatku 14. stor. Ďalším výnimočným nálezom je fragment rukoväte dýky vyrobenej zo slonoviny s vyobrazeným motívom pasovania do rytierskeho stavu.Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com