Menu

Haputka


Haputka
Haputka. Letecká snímka. Foto: J. Beljak. © Aú SAV Nitra.


Lokalita leží na severnom úpätí Pustého hradu na ľavobrežnej terase Slatiny. Je kľúčová pre poznanie vývoja osídlenia na strednom Pohroní. Nachádzali sa tu osady bukovohorskej kultúry a kultúry s lineárnou keramikou z mladšej doby kamennej, aj badenskej kultúry z neskorej doby kamennej. V mladšej a neskorej dobe bronzovej tu bol usadený ľud lužickej kultúry a neskôr kyjatickej kultúry Najzaujímavejším z tohto obdobia je depot bronzových mečov a hrivien nájdený v r. 1962. Poloha je osídlená aj v doby halštatskej a laténskej. V staršej dobe rímskej tu dožíva ľud púchovskej kultúry a v mladšej doby rímskej sem expandujú Kvádi. Ich remeselnú zručnosť dokladá nález železiarskej pece z 2. stor. po Kr. Zistila sa tu aj najstaršia doposiaľ doložená slovanská keramika vo Zvolenskej kotline (6. / 7. stor.). Potvrdené je osídlenie z obdobia Veľkej Moravy. Okrem zberov sa tu v r. 1999-2000 uskutočnil aj archeologický výskum (V. Hanuliak, R. Malček).Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com