Menu2 % Z DANE PRE ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY VO ZVOLENE


Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % (resp. 3 % u dobrovoľníkov, alebo 1,5 % u právnických osôb) dane z Vášho príjmu za rok 2017 nášmu občianskemu združeniu.

Aj v roku 2018 by sme radi uskutočnili viacero aktivít, ktoré by viedli k zlepšeniu informovanosti o archeologických a historických pamiatkach vo Zvolenskej kotline, k zvýšeniu povedomia o nej v oblasti vzdelávania a vedy, ako aj k zlepšeniu našich služieb. Z Vašich príspevkov by sme chceli realizovať najmä nasledujúce aktivity:

  • letná škola archeológie 2018 na Pustom hrade vo Zvolene a hrade Peťuša,
  • vydanie nových propagačných materiálov a pohľadníc,
  • komplexná publikácia o hrade Peťuša.
V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 (3 alebo 1,5) % dane z príjmu nášmu občianskemu združeniu, naše údaje sú:

  • názov organizácie: ARCHEOFACT
  • sídlo: Zvolen, 960 01, Rákoš 26/6
  • IČO: 45024359
  • právna forma: občianske združenie

VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% (3 %) zaplatenej dane s vyplnenými údajmi o prijímateľoviČo priniesla sezóna 2017 na Pustom hrade?

Výskumná sezóna na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2017 priniesla dôležité archeologické nálezy, ktoré pochádzajú z neskorej doby kamennej, doby bronzovej, doby laténskej, včasného a vrcholného stredoveku. Práve archeologické nálezy z obdobia stredoveku menia zaužívaný chronologický a stavebný vývoj kráľovského a župného hradu. Podarilo sa nám objaviť keramické fragmenty z 10. - 11. storočia a nálezové situácie s nálezmi z 12. a 13. storočia. Tieto nálezy v kontexte odkrytej hradnej architektúry nám dovoľujú datovať výstavbu hradného opevnenia na Hornom Pustom hrade už pred vpádom Tatárov. Výstavba hradby súvisí s budovaním župného hradu a s určitosťou bolo vystavaná už v 12. resp. na začiatku 13. storočia. Potvrdzuje to aj minca s razbou Ondreja II., ktorá sa našla na nádvorí tzv. Dončovho hradu, a je najstaršou mincou objavenou na Pustom hrade vôbec.
Spolu bolo v roku 2017 na Pustom hrade objavených viac ako 30 000 archeologických nálezov. Medzi najzaujímavejšie patria práve mince. Okrem už spomenutej razby Ondreja II. (1205-1235) sme objavili aj denár Štefana V. (1270-1272), dve napodobeniny Přemysla Otakara II., dve mince Ondreja III. (1290 -1301), tri falzifikáty zo začiatku 14. storočia a najmladšou bola minca Rudolfa II. z roku 1585, ktorá súvisí s využitím Pustého hradu počas bojov s Turkami. Ďalšie nálezy reprezentujú početné nálezy keramických fragmentov a zvieracích kostí, železné klince, hroty šípov, sklená fľaštička z 13. storočia a časti ďalšej, nože a početné ozdobné kovania, z toho jedno pozlátené.
Výskumom v roku 2017 sme tiež overili priestor medzi prvou priečnou hradbou a tzv. Dončovým hradom, kde sme na terasách potvrdili existenciu remeselných dielni z vrcholného stredoveku a zistili stavebný vývoj priečnej hradby. Výskum tiež prispel k spresneniu nálezových situácii na Dolnom Pustom hrade. Pri kráľovskej obytnej veži sme preskúmali časť nádvoria v susedstve východnej i západnej línii opevnenia. Zaujímavým bol predovšetkým nález rozmernej murovanej pece pri západnej hradbe. Prebádali sme tiež priebeh severnej línie opevnenia Dolného hradu, ktorá bola následne stavebne zastabilizovaná. Dve sondy sa nachádzali v jej severnom predpolí a spresnili nám rozsah osídlenia v neskorej dobe kamennej a dobe bronzovej.

Vo štvrtok 21.9.2017 Pustý hrad navštívili účastníci 49. ročníka medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku. Odprezentovali sme im výsledky výskumu a nakoniec ich čakala ukážka stredovekej kuchyne aj s ochutnávkou. Pripomenuli sme si tiež 70. výročie narodenia nášho predchodcu a učiteľa Dr. Václava Hanuliaka. V nedeľu 24.9.2017 sa vo veži na Dolnom Pustom hrade po stáročiach uskutočnila sv. Omša. Zúčastnila sa jej stovka účastníkov a vyskúšali sme výborné akustické vlastnosti tohto priestoru, ktorý sme vykopali zo sutín a zabezpečili jeho stabilizáciu.
Počas aktuálnej sezóny sme tiež kompletne zrekonštruovali severnú líniu opevnenia Dolného hradu, murivá a gotické omietky v severnej časti paláca na Hornom hrade a v jeho susedstve, v stredovekej cisterne. Budúci rok by sme radi dokončili sanáciu paláca i cisterny a zrealizovali obnovu južnej časti opevnenia Dolného hradu vrátane prvej brány v tzv. spojovacom múre.
Aktuálne sú už všetky archeologické sondy na Pustom hrade zasypané. Počas posledných týždňov októbra sme vytriedili kameň pre murárske práce v roku 2018 a spravili terénne úpravy na Dolnom i Hornom hrade. Tiež sme zabezpečili ochranu murív na Dolnom hrade pred poveternostnými vplyvmi, vyčistili svah pod severnou hradbou Dolného hradu od náletovej vegetácie, opravili prezentáciu tzv. spojovacieho múru medzi Dolným a Horným Pustým hradom a opravili náučný turistický chodník.
Veľká vďaka aj za úspešnú sezónu 2017 na Pustom hrade patrí Mestu Zvolen, MK SR, ÚPSVAR, Vyšehradskému fondu, grantu poslancov BBSK, a predovšetkým pracovníkom, kt. 5 mesiacov na hrade denne za každých poveternostných podmienok pracovali a študentom a študentkám za ich pomoc v mesiacoch júl a august.
Budúci rok naše Mesto Zvolen slávi narodeniny - 775. výročie udelenia mestských privilégií od kráľa Bela IV., a aj my urobíme všetko preto aby sme prispeli k oslave tohto výročia. Veľmi intenzívne rokujeme o umiestnení veľkej medzinárodnej výstavy "Dedičstvo Karola Veľkého. Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry", ktorá je aktuálne v Košiciach, vlani bola v Bratislave a predvlani v Prahe. Na strednom Slovensku niet iného mesta ako Zvolena, ktoré by si túto výstavu zaslúžilo viac a verím, že sa budúci rok na jej slávnostnom otvorení na Zvolenskom zámku zoznámite aj s najkrajšími archeologickými nálezmi z Pustého hradu!

Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum na Dolnom hrade Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Archeologický výskum a sanácia veže boli v roku 2017 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Pracovné workshopy a spracovanie nálezov na hrade Peťuša v roku 2017 boli podporené dotáciou Obnovme si svoj dom MK SR, podprogram 1.3

MKSR

Letnú školu archeológie 2017 podporili:

Visegrad

BBSK

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014 a 2016, 2017 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Monografiu Pusty hrad - Dolný hrad podporili:

ZKPM

Mäspoma

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com