Menu

2percenta

2percenta

2 % Z DANE PRE ARCHEOLOGICKÉ LOKALITY VO ZVOLENE

Dovoľujeme si Vás osloviť so žiadosťou o poskytnutie 2 % (resp. 3 % u dobrovoľníkov, alebo 1,5 % u právnických osôb) dane z Vášho príjmu za rok 2023 nášmu občianskemu združeniu. Aj v roku 2024 by sme radi uskutočnili viacero aktivít, ktoré by viedli k zlepšeniu informovanosti o archeologických a historických pamiatkach vo Zvolenskej kotline, k zvýšeniu povedomia o nej v oblasti vzdelávania a vedy, ako aj k zlepšeniu našich služieb. Z Vašich príspevkov by sme chceli realizovať najmä nasledujúce aktivity:
  • letná škola archeológie 2024 na Pustom hrade vo Zvolene, hradisku Gunda a pravekej osade v Dudinciach,
  • vydanie nových propagačných materiálov a pohľadníc,
  • tvorba nových publikácií.
V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 (3 alebo 1,5)% dane z príjmu nášmu občianskemu združeniu, naše údaje sú:
  • názov organizácie: ARCHEOFACT
  • sídlo: Zvolen, 960 01, Rákoš 26/6
  • IČO: 45024359
  • právna forma: občianske združenie
ďalšie informácie: www.pustyhrad.com

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby s vyplnenými údajmi o prijímateľovi:
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné pdf)


Informácie o výskume a obnove Pustého hradu v roku 2023

Informácie o výskume a obnove Pustého hradu v roku 2022

Informácie o výskume a obnove Pustého hradu v roku 2021

Informácie o výskume a obnove Pustého hradu v roku 2020

Informácie o výskume a obnove Pustého hradu v roku 2019
Archeologické výskumy v roku 2018:

Pustý hrad - dolný
Pustý hrad - horný
ZVOLEN - hradisko Môťová - Priekopa


Výskum a obnova Pustého hradu v roku 2018

Začiatok pamiatkovej obnovy a výskumu na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2018

Od začiatku júna začíname s podporou Mesta Zvolen už 27. sezónu obnovy a výskumu na Pustom hrade (a desiatu na jeho Dolnom hrade). Do konca októbra plánujeme zrealizovať sanáciu južnej línie opevnenia pri veži Dolného hradu a časť spojovacieho múru s prvou vstupnou bránou. Na Hornom hrade plánujeme opraviť murivá priečnej hradby a severnej línie opevnenia tzv. Dončovho hradu, ktoré po tejto zime vykazujú početné statické poruchy a ohrozujú návštevníkov. Pamiatková obnova a výskum sa v roku 2018 uskutoční aj s podporou programu Obnovme si svoj dom Ministerstva kultúry SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Od júna zrealizujeme archeologický výskum na Dolnom hrade v súvislosti so sanáciou jeho torzálnej architektúry: sonda 1/2018 bude priečnym rezom hradby Dolného hradu v jej JV časti; sonda 2/2018 bude zameraná na skúmanie priebehu južnej línie opevnenia Dolného hradu počas jej stavebnej sanácie; sonda 3/2018 bude zameraná na skúmanie tzv. spojovacieho múru pri JZ nároží veže Dolného hradu počas jeho stavebnej sanácie; sonda 4/2018 bude zameraná na skúmanie priebehu tzv. spojovacieho múru s prvou bránou počas jej stavebnej sanácie; sonda 5/2018 bude priečnym rezom západnej hradby Dolného hradu južne od hlavnej vstupnej brány.
Od polovice júla sa archeologický výskum Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie UKF presunie na Horný hrad. Počas vedeckého výskumu sa zároveň uskutoční Medzinárodná letná škola archeológie, ktorú podporil Medzinárodný vyšehradský fond a Banskobystrický samosprávny kraj. Každoročne sa jej zúčastňujú desiatky študentov z celej strednej Európy. Sondy však zároveň v predstihu preskúmajú plochy, kde je v budúcnosti plánovaná výstavba mobiliáru v rámci komplexnej architektonicko-urbanistickej koncepcie areálu Pustý hrad. Sonda 1/2018 na Hornom hrade má za cieľ preskúmať plochu pri tribúne amfiteátru pri hlavnej vstupnej bráne a je priečnym rezom cez južnú líniu opevnenia Horného hradu. Overíme s ňou zároveň či sa aj pod ňou nachádzal praveký kamenno-zemný val. Sonda 2/2018 bude umiestnená pri SZ nároží veže komitátneho hradu a definitívne overí možnú existenciu jej samostatného opevnenia. Sonda 3/2018 bude umiestnená na akropole Horného hradu (medzi vežou komitátneho hradu a vežou č. II). Sonda 4/2018 je rezom cez prvú priečnu hradbu na mieste, kde nie je v teréne čitateľná a overí či bola prvá priečna hradba kompletne dostavaná. Sonda 5/2018 sa bude nachádzať v priestore tzv. Dončovho hradu pri vnútornom líci južnej steny tzv. predpalácového objektu. Zároveň bude priečnym rezom cez východnú líniu opevnenia Horného hradu a pomôže nám spresniť dobu jeho výstavby. Sonda 6/2018 sa bude nachádzať na nádvorí tzv. Dončovho hradu medzi vstupom do paláca a cisternou. Pomôže nám spresniť chronologický vývoj tejto časti Horného hradu a upravíme ňou terén pred vstupom do paláca.
V roku 2018 sa tiež na Pustom hrade zlepšia služby pre návštevníkov. Aktuálne sa v sedle pod Dolným hradom dokončuje presťahované zrubové infocentrum z pod brány na Hornom hrade. Práve v jeho okolí sa v sobotu 9. júna uskutoční dobrovoľnícka brigáda pod záštitou primátorky Zvolena Lenky Balkovičovej. Budeme tu čistiť terén od náletovej vegetácie a opravovať turistické chodníky.
V roku 2018 si mesto Zvolen pripomína 775. výročie udelenia mestských privilégií uhorským kráľom Belom IV., ktorý sa pričinil aj výstavbu viacerých objektov na Pustom hrade.


Čo priniesla sezóna 2017 na Pustom hrade?

Výskumná sezóna na Pustom hrade vo Zvolene v roku 2017 priniesla dôležité archeologické nálezy, ktoré pochádzajú z neskorej doby kamennej, doby bronzovej, doby laténskej, včasného a vrcholného stredoveku. Práve archeologické nálezy z obdobia stredoveku menia zaužívaný chronologický a stavebný vývoj kráľovského a župného hradu. Podarilo sa nám objaviť keramické fragmenty z 10. - 11. storočia a nálezové situácie s nálezmi z 12. a 13. storočia. Tieto nálezy v kontexte odkrytej hradnej architektúry nám dovoľujú datovať výstavbu hradného opevnenia na Hornom Pustom hrade už pred vpádom Tatárov. Výstavba hradby súvisí s budovaním župného hradu a s určitosťou bolo vystavaná už v 12. resp. na začiatku 13. storočia. Potvrdzuje to aj minca s razbou Ondreja II., ktorá sa našla na nádvorí tzv. Dončovho hradu, a je najstaršou mincou objavenou na Pustom hrade vôbec.
Spolu bolo v roku 2017 na Pustom hrade objavených viac ako 30 000 archeologických nálezov. Medzi najzaujímavejšie patria práve mince. Okrem už spomenutej razby Ondreja II. (1205-1235) sme objavili aj denár Štefana V. (1270-1272), dve napodobeniny Přemysla Otakara II., dve mince Ondreja III. (1290 -1301), tri falzifikáty zo začiatku 14. storočia a najmladšou bola minca Rudolfa II. z roku 1585, ktorá súvisí s využitím Pustého hradu počas bojov s Turkami. Ďalšie nálezy reprezentujú početné nálezy keramických fragmentov a zvieracích kostí, železné klince, hroty šípov, sklená fľaštička z 13. storočia a časti ďalšej, nože a početné ozdobné kovania, z toho jedno pozlátené.
Výskumom v roku 2017 sme tiež overili priestor medzi prvou priečnou hradbou a tzv. Dončovým hradom, kde sme na terasách potvrdili existenciu remeselných dielni z vrcholného stredoveku a zistili stavebný vývoj priečnej hradby. Výskum tiež prispel k spresneniu nálezových situácii na Dolnom Pustom hrade. Pri kráľovskej obytnej veži sme preskúmali časť nádvoria v susedstve východnej i západnej línii opevnenia. Zaujímavým bol predovšetkým nález rozmernej murovanej pece pri západnej hradbe. Prebádali sme tiež priebeh severnej línie opevnenia Dolného hradu, ktorá bola následne stavebne zastabilizovaná. Dve sondy sa nachádzali v jej severnom predpolí a spresnili nám rozsah osídlenia v neskorej dobe kamennej a dobe bronzovej.

Vo štvrtok 21.9.2017 Pustý hrad navštívili účastníci 49. ročníka medzinárodnej konferencie archeológie stredoveku. Odprezentovali sme im výsledky výskumu a nakoniec ich čakala ukážka stredovekej kuchyne aj s ochutnávkou. Pripomenuli sme si tiež 70. výročie narodenia nášho predchodcu a učiteľa Dr. Václava Hanuliaka. V nedeľu 24.9.2017 sa vo veži na Dolnom Pustom hrade po stáročiach uskutočnila sv. Omša. Zúčastnila sa jej stovka účastníkov a vyskúšali sme výborné akustické vlastnosti tohto priestoru, ktorý sme vykopali zo sutín a zabezpečili jeho stabilizáciu.
Počas aktuálnej sezóny sme tiež kompletne zrekonštruovali severnú líniu opevnenia Dolného hradu, murivá a gotické omietky v severnej časti paláca na Hornom hrade a v jeho susedstve, v stredovekej cisterne. Budúci rok by sme radi dokončili sanáciu paláca i cisterny a zrealizovali obnovu južnej časti opevnenia Dolného hradu vrátane prvej brány v tzv. spojovacom múre.
Aktuálne sú už všetky archeologické sondy na Pustom hrade zasypané. Počas posledných týždňov októbra sme vytriedili kameň pre murárske práce v roku 2018 a spravili terénne úpravy na Dolnom i Hornom hrade. Tiež sme zabezpečili ochranu murív na Dolnom hrade pred poveternostnými vplyvmi, vyčistili svah pod severnou hradbou Dolného hradu od náletovej vegetácie, opravili prezentáciu tzv. spojovacieho múru medzi Dolným a Horným Pustým hradom a opravili náučný turistický chodník.
Veľká vďaka aj za úspešnú sezónu 2017 na Pustom hrade patrí Mestu Zvolen, MK SR, ÚPSVAR, Vyšehradskému fondu, grantu poslancov BBSK, a predovšetkým pracovníkom, kt. 5 mesiacov na hrade denne za každých poveternostných podmienok pracovali a študentom a študentkám za ich pomoc v mesiacoch júl a august.
Budúci rok naše Mesto Zvolen slávi narodeniny - 775. výročie udelenia mestských privilégií od kráľa Bela IV., a aj my urobíme všetko preto aby sme prispeli k oslave tohto výročia. Veľmi intenzívne rokujeme o umiestnení veľkej medzinárodnej výstavy "Dedičstvo Karola Veľkého. Včasný stredovek ako kolíska európskej kultúry", ktorá je aktuálne v Košiciach, vlani bola v Bratislave a predvlani v Prahe. Na strednom Slovensku niet iného mesta ako Zvolena, ktoré by si túto výstavu zaslúžilo viac a verím, že sa budúci rok na jej slávnostnom otvorení na Zvolenskom zámku zoznámite aj s najkrajšími archeologickými nálezmi z Pustého hradu!


Menu right


Pustý hrad vo Zvolene - výskum a obnova:

Facebook

Výskum Pustého hradu realizuje:

Aú SAV Nitra

v spolupráci s Katedrou Archeológie FF UKF v Nitre:

Katedra Archeológie Nitra

Archeologický výskum na Pustom hrade financuje mesto Zvolen:

Mesto Zvolen

Výskum a obnovu Pustého hradu v roku 2023 podporila spoločnosť KLM real estate staviteľ OC Klokan vo Zvolene:

Klokan

Ílovitú zeminu na prekrytie korún hradieb Dolného hradu zabezpečil realizátor výstavby bytového komplexu Pod Pustým hradom:

Pod Pustým hradom

Archeologický výskum a sanácia Pustého hradu boli v roku 2019 podporené dotáciou z programu Obnovme si svoj dom MK SR

MKSR

UPSVAR

Letnú školu archeológie 2023 podporil Banskobystrický samosprávny kraj:

Banskobystrický samosprávny kraj

Fotogrametriu, 3D skenovanie a geodetické zameranie na Pustom hrade od roku 2011 realizuje ORNTH spol. s r.o.:

Ornth

Archeologický výskum na Pustom hrade podporuje LESNÝ PODNIK MESTA ZVOLEN, s.r.o.:

Lesný podnik

Na projekte Letnej školy archeológie spolupracuje
Katedra histórie UMB
v Banskej Bystrici


Katedra histórie UMB v BB

V roku 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 a 2018 servis pre výskumné fúriky a náradie sponzorsky zabezpečovala firma
1. DMS.


1.DMS

Geofyzikálne skenovanie v roku 2018 zabezpečila firma ALLGEO

1.DMS

AúSAV Nitra

Správa a update webových stránok:
ondrej.zaar@gmail.com